ความจริง 4 ประการสู่ชีวิตนิรันดร์

ท่านเคยได้ยิน หลักสัจธรรม 4 สู่ชีวิตนิรันดร์หรือยัง?

พระเจ้าคือใคร ?
พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้สถิตอยู่ทั่วไปในพื้นแผ่นดินโลก และ บนท้องฟ้ามหาสวรรค์ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจนิรันดร์ พระเจ้าทรงฤทธานุภาพ ใหญ่ยิ่ง และพระองค์ได้ทรงเนรมิตสร้างทุกสิ่ง ในโลกและจักรวาลทั้งปวง พระองค์ ทรงทราบความเป็นไปในธรรมชาติ พระองค์ทรงบำรุง ทรงปกครอง และทรงพิทักษ์รักษาโลก และจักรวาล ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระองค์

พระลักษณะของพระเจ้าประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์ ความชอบธรรม และความยุติธรรม พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ทรงรักมนุษย์มา ก ถึง แม้ว่ามนุษย์ได้กระทำผิด โดยไม่ยอมเชื่อฟัง และปฏิเสธพระองค์ แต่กระนั้นพระองค์ ยังทรงแผ่ความรักของพระองค์ลงมาโดย
ทางพระเยซูคริสต์ เพื่อนำให้มนุษย์ชาติกลับคืนไปหาพระองค์อีก จักรวาลมีหลักธรรมชาติควบคุมฉันใด ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระเจ้าก็มีหลักสัจธรรมฝ่ายวิญญาณจิตควบคุมฉันนั้น

1. พระเจ้าทรงรักท่านและทรงมีแผนการ อันประเสริฐยิ่งสำหรับชีวิตของท่าน
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพร ะบุตรองค์เดียวของ พระ องค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้น จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)  (พระเยซูคริสต์ตรัสว่า) “เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่ างครบ บริบูรณ์” คือ ชีวิตที่อิ่มเอม และมีความหมาย (ยอห์น 10:10)

2. มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาป และถูกตัดขาด จากพระเจ้า
ดังนั้นจึงไม่สามารถรู้และ พบกับความรัและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาได้ “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23)

3. โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่พระเจ้าทรงจัด เตรียมไว้เพื่อชำระล้างความผิดบาปของมนุษย์
โดยพระองค์ท่านจะสามารถรู้และพบกับความรักของพระเจ้าและแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของท่านได้
พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิ ต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้ ( พระเจ้า ) นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

4. เราจำเป็นต้องรับเอาพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นส่วนตัวแล้ว เราจึงจะสามารถรู้และพบกับความรักของพระเจ้า กับแผนการของพระองค์สำหรับชีวิตของเราได้
ท่านสามารถรับเอาพระเยซูคริสต์ได้เดี๋ยวนี้ โดยการอธิษฐาน ด้วยความเชื่อ (การอธิษฐาน คือ การสนทนากับพระเจ้า)

พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านพระองค์มิได้สนพระทัยกับถ้อยคำที่ท่าน อธิษฐานนัก หากแต่ทรงสนพระทัยในความจริงใจของท่านมากกว่า
ต่อไปนี้คือตัวอย่างคำอธิษฐานด้วยความเชื่อ ซึ่งใคร่จะแนะนำแก่ท่าน

“ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจ้าปรารถนาพระองค์ด้วยสุดใจข้าพ เจ้าขอเปิดประตู ชีวิตต้อนรับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล ะ เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรง ประทานอภัยโทษความผิดบาปให้แก่ข้าพเจ้า โปรดครอบครอง บัลลั งก์ชีวิตของข้าพเจ้า และนำให้ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ ของพระองค์เถิด อาเมน ”

เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลด การ์ด ที่สามาระสั่งพิมพ์ได้ในขนาด A4 ได้ 4 ใบ
โดย กดที่รูปทั้ง 2  รูป ด้านล้าง และคลิกขวากด Save ได้เลย