07/26/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #8 สู้ชีวิตพิชิตด้วยความห่วงใย

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #8 สู้ชีวิตพิชิตด้วยความห่วงใย

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตด้วยความห่วงใย

1. ห่วงมากจนต้อง_______________

1ถ้อยคำของเนหะมีย์ บุตรฮาคาลิยาห์ อยู่มาในเดือนคิสเลฟ ในปีที่ยี่สิบขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในสุสาเมืองป้อม 2ฮานานีพี่น้องของข้าพเจ้าคนหนึ่งมาจาก ยูดาห์กับชายบางคน ข้าพเจ้าได้ไต่ถามถึงพวกยิวที่รอดตาย ผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย และถามเรื่องเกี่ยวกับเยรูซาเล็ม 3เขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่า “ผู้ที่รอดตายซึ่งอยู่ในมณฑล คือผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย มีความลำบากและความอับอายมาก กำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลง และประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสีย”” (เนหะมีย์ 1:1-3)

 

2. ห่วงมากจนต้อง_______________

4อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่ง ฟ้าสวรรค์เรื่อยมา” (เนหะมีย์ 1:4)

  • _______________

“ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง และน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรง ความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์” (เนหะมีย์ 1: 5)

1) พระองค์ทรงใหญ่ยิ่ง – เริ่มต้นโดยมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าว่าทรงเป็นใคร

2) พระองค์น่าเกรงกลัว – แสดงถึงอำนาจของพระองค์

3) พระองค์รักษาคำมั่นสัญญา – ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพันธสัญญา

 

  • _______________

6ขอพระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณฟัง และขอทรงลืมพระเนตรของพระองค์ดูอยู่ เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระองค์ ณ บัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล ซึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์กับตระกูลของข้าพระองค์ทำบาปแล้ว 7ข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวทรามมาก และมิได้รักษาพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และกฎหมายซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ 8ขอพระองค์ทรงระลึกถึงพระวจนะ ซึ่งพระองค์ได้บัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่า ‘ถ้าเจ้าทั้งหลายไม่ซื่อตรงต่อเรา เราจะกระจายเจ้าทั้งหลายไปในหมู่ชนชาติ ทั้งหลาย 9ถ้าเจ้ากลับมาหาเรา และรักษาบัญญัติของเรา และประพฤติตาม ถึงแม้ว่าพวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ใต้ฟ้าที่ไกลที่สุด เราจะรวบรวมเจ้ามาจากที่นั่น และนำเจ้ามายังสถานที่ซึ่งเราได้เลือกไว้ เพื่อกระทำให้นามของเรา ดำรงอยู่ที่นั่น’” (เนหะมีย์ 1:6-9)

“จงอธิษฐานอยู่เสมอ” (1 เธซะโลนิกา 5:17)

“บัดนี้ขอเทิดพระเกียรติพระองค์ผู้ทรงสามารถกระทำเกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือคาดคิดได้ตามฤทธานุภาพของพระองค์ซึ่งกระทำการอยู่ภายในเรา” (เอเฟซัส 3:20)

“…ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้ และขอทรงโปรดให้เป็นที่ชอบในสายตาของชายคนนี้” (เนหะมีย์ 1:11)

 

3 ห่วงมากจน_______________

“ขอประทานความสำเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้ และขอทรงโปรดให้เป็นที่ชอบในสายตาของชายคนนี้” (เนหะมีย์ 1:11)

 


คำถามอภิปราย:

  1. ชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้าง? มีอะไรที่กำลังจะพัง? (สุขภาพ/ ครอบครัว/ งาน/ การเงิน / การรับใช้) ใช้เวลาแบ่งปันถึงสภาพชีวิตแก่กันและกันสักครู่หนึ่ง
  2. ใช้เวลานี้ในการอธิษฐานและสารภาพความบาปอันเป็นเหตุให้ชีวิตของคุณพัง และทูลขอการกอบกู้ในสถานการณ์เหล่านั้น
  3. มีใครบางคนในกลุ่มของเราที่ห่างหายไปหรือไม่? คนที่คุณคิดถึงนั้นคือใคร? คุณคิดว่าคุณจะทำสิ่งใดเพื่อแสดงถึงความห่วงใยต่อเขาและช่วยเขา?
  4. มีญาติมิตร เพื่อนบ้าน หรือคนที่คุณรู้จักที่คุณรับรู้ว่ากำแพงชีวิตเขากำลังจะพังหรือไม่? เขาเป็นใคร? คุณจะทำสิ่งใดเพื่อช่วยเขา?
  5. อธิษฐานเผื่อความต้องการของแต่ละคน และติดตามความคืบหน้าของโครงการ 90 วันแห่งการท้าทาย

อ้างอิง: คำเทศนาวันอาทิตย์ สูีวิตพิชิตความเป็นไปไม่ได้

Published on July 26, 2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: ซีรี่ย์ – สังเวียนคนสู้ #8 – สู้ชีวิตพิชิตด้วยความห่วงใย
วันที่ 23 กรกฎาคม 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.