05/19/2017

จงสร้างสาวกแบบตั้งใจ

จงสร้างสาวกแบบตั้งใจ

จงสร้างสาวกแบบตั้งใจ (สัปดาห์แห่งไฟ คืนที่ 5)
Intentional Discipleship

2 คำถามที่สำคัญ

 1. ถ้าคุณคริสเตียนและคริสตจักรเป็นทีมกีฬา รู้ได้อย่างไรว่าเราชนะ?
 2. คริสตจักรต้องเป็นและทำอย่างไรเพื่อจะชนะ?

 “สาวกทั้งสิบเอ็ดคนจึงไปยังกาลิลี ไปที่ภูเขาซึ่งพระเยซูทรงบอกไว้ เมื่อเห็นพระองค์พวกเขาก็กราบลงนมัสการ แต่บางคนยังสงสัยอยู่ พระเยซูทรงเข้ามาหาพวกเขาและตรัสว่า “สิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์และในแผ่นดินโลกทรงมอบไว้แก่เราแล้วดังนั้นจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ และแน่นอน เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปตราบจนสิ้นยุค”” (มัทธิว  28:16-20)

1. ใคร? (WHO)

สาวก 11 คน

 • สาวกที่อุทิศตัวติดตามพระเยซูคริสต์อย่างจริงจัง

ในยุคของเราพระมหาบัญชาสำหรับใคร?

 • คนที่อุทิศตัวติดตามพระเยซูคริสต์อย่างจริงจัง

ทุกวันนี้คริสเตียนส่วนใหญ่คิดว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อพระมหาบัญชา?

 • ศิษยาภิบาล

ของประทานของพระองค์ ก็คือให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็น   ศิษยาภิบาลและอาจารย์ (เอเฟซัส 4:11)

เพื่อเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น 13จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:11-12)

จอห์น ไพเพอร์ กล่าวว่า

“พระมหาบัญชาประทานให้กับทุกคน จนกว่าพระเยซูเสด็จกลับมา หรือจนกว่าพระมหาบัญชาจะสำเร็จ พระมหาบัญชายังคงอยู่ในมือของผู้ติดตามพระคริสต์อย่างจริงจังทุกคน”

2. อะไร? (WHAT)

“ดังนั้นจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ให้เขารับบัพติศมาใน พระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ และแน่นอน เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปตราบจนสิ้นยุค”

มีคำกริยาเชิงปฏิบัติอยู่ 4 คำคืออะไร?

 1. ไป
 2. สร้างสาวก
 3. บัพติศมา
 4. สอน

ใน 4 คำนี้มีคำเดียวที่เป็นคำสั่ง

อะไร?

“สร้างสาวก”

 • จงเปลี่ยนคนให้กลายเป็นสาวก

จอร์จ แมคดาว กล่าวว่า

“คริสเตียนน้อยกว่า 5% แบ่งปันพระกิตติคุณ น้อยกว่า 2% รู้ว่าพระเยซูทรงเรียกให้เขาทำอะไร  ถ้ามีแค่ 2%  ที่รู้ว่าพระมหาบัญชาสั่งให้ทำอะไร แสดงว่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เข้าส่วนในการทำสิ่งนี้ แสดงว่ามีคนเข้าส่วนน้อยกว่า 1%”

ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อพระมหาบัญชา?

 • ข้าพเจ้า
 • เรา

สาวกคืออะไร?

 • ผู้ติดตาม หรือลูกศิษย์
 • แต่ไม่ใช่ผู้ติดตามแค่ระดับอยากรู้อยากเห็นเท่านั้น แต่ระดับอุทิศตัว

สาวกที่พระเยซูต้องการสร้างเป็นแบบไหน?

 • มีนิมิตพิชิตโลก
 • มีผลกระทบต่อโลก
 • อุทิศตัวอย่างสุดๆ
 • ผู้ติดตามและลูกศิษย์
 • สร้างคนอื่นให้เป็นสาวกได้

มาร์ติน ลูเธอร์

“ถ้าผมพูดเสียงอันดังที่สุดเพื่ออธิบายความจริงทุกตอนในพระคำของพระเจ้าอย่างชัดเจน ยกเว้นไม่พูดถึงพระมหาบัญชา ผมก็ไม่ใช่ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ที่แท้จริง”

3. เมื่อไร? (WHEN)

 • “GO”
 • “As we go”

4. ที่ไหน? (WHEN)

 • “มวลประชาชาติ”
 • “As we go”
 • “เมื่อเราสร้างสาวกในที่ที่เราอยู่ พวกเขาจะไปในที่ซึ่งพระเจ้านำเขาไป”

5. อย่างไร? (HOW)

“3 อย่างที่ต้องทำเพื่อสร้างสาวก”

ดังนั้นจงไป สร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ และแน่นอน เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปตราบจนสิ้นยุค

1. ไป

“เหตุฉะนั้นตั้งแต่นี้ไป เราจะไม่พิจารณาผู้ใดตามมาตรฐานของโลก แม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามมาตรฐานของโลกก็จริง แต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่พิจารณาพระองค์เช่นนั้นอีก” (2 โครินธ์ 5:16)

 • อธิษฐาน (ส่งพระพร)
 • แคร์ (สร้างสัมพันธ์ สังเกตและตอบสนอง)
 • แชร์และชวน (ส่องสว่าง)

2. บัพติศมา

 • พาคนที่ต้อนรับพระคริสต์เข้าส่วนกับพระกายของพระคริสต์

3. สอน

 • ชีวิต (Life) + ความจริง (Truth)

6. ทำไม? (WHY)

 • พระเยซูสั่งให้เราทำ

  “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นและบนโลกได้ประทานให้กับพระเยซูแล้ว เหตุฉะนั้น…”

  “เหตุฉะนั้น”:

 • ทรงควบคุม ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
 • ดังนั้นพวกเจ้าจงทำอะไร?
 • “จงสร้างสาวก”

หากเรามีปัญหากับพระมหาบัญชา   รู้ไหมเรามีปัญหาเรื่องอะไร? คือ เรื่องการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู

 • ผู้ประกาศนำคนเชื่อวันละ 1,000 คน ใช้เวลา 15,000 ปี
 • สร้างสาวก ใช้เวลา 37 ปี
 • 37 ปี ดีกว่า 15,000 ปี

ไม่มียุทธวิธีใดที่ดี/เร็วกว่าการสร้างสาวก

กระบวนการสร้างสาวกแบบตั้งใจ

“13แล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขา และพอพระทัยจะเรียกผู้ใดพระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั้น แล้วเขาได้มาหาพระองค์ 14พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์สิบสองคนไว้ให้อยู่กับพระองค์ เพื่อจะทรงใช้เขาไปประกาศ 15และให้มีอำนาจขับผีออกได้” (มาระโก 3:13-15)

1. พระเยซูทรงเรียกสาวก

“แล้วพระองค์เสด็จขึ้นภูเขา และพอพระทัยจะเรียกผู้ใดพระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั้น” (มาระโก 3:13)

2. การทรงเรียกนำไปสู่ความสัมพันธ์

“แล้วเขาได้มาหาพระองค์ 14พระองค์จึงทรงตั้งศิษย์สิบสองคนไว้ให้อยู่กับพระองค์ ” (มาระโก 3:14)

3. ความสัมพันธ์นำไปสู่การรับใช้

“เพื่อจะทรงใช้เขาไปประกาศ ” (มาระโก 3:14)

4. การรับใช้นำไปสู่พระพรไม่ใช่ภาระ

“และให้มีอำนาจขับผีออกได้” (มาระโก 3:14)


Published on May 19, 2017

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Credit รูปภาพ: breadforthebride.files.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.