บทเรียนกลุ่มเซลล์: เรื่องราวแห่งความผิดหวัง
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: เรื่องราวแห่งความผิดหวัง

หลังจากพระเยซูทรงเข้าไปในบ้าน เหล่าสาวกมาเข้าเฝ้าพระองค์เป็นการส่วนตัวและทูลถามว่า ‘เหตุใดพวกข้าพระองค์จึงไม่สามารถขับผีได้?’ พระองค์ตรัสว่า ‘ผีแบบนี้จะขับออกได้ก็โดยการอธิษฐานเท่านั้น’” (มาระโก 9:28-29)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #5 จงอย่ายอมแพ้
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #5 จงอย่ายอมแพ้

“หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้าน ผู้สร้างลงแรงไปก็เหนื่อยเปล่า หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงพิทักษ์รักษานคร คนยามยืนเฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่า” (สดุดี 127:1)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #4 จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #4 จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์

“จงให้การแต่งงานเป็นที่นับถือสำหรับคนทั้งปวงและรักษาเตียงสมรสให้บริสุทธิ์ เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษคนล่วงประเวณีและคนทั้งปวงที่ผิดศีลธรรมทางเพศ ” (ฮีบรู 13:4)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #3 จงมีความชื่นบาน
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #3 จงมีความชื่นบาน

“เจ้าจงชื่นชมยินดีในชีวิตกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดชีวิตอนิจจังที่ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดวันเวลาอนิจจังของเจ้า เพราะว่านั่นเป็นรางวัลสำหรับชีวิต และสำหรับการตรากตรำของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์” (ปัญญาจารย์ 9:9)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #2 สู้อย่างยุติธรรม
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #2 สู้อย่างยุติธรรม

“พี่น้องที่รักพึงทราบข้อนี้คือ ทุกคนควรไวในการฟัง ช้าในการพูด และช้าในการโกรธ เพราะความโกรธของมนุษย์ไม่ได้ก่อให้เกิดชีวิตอันชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประสงค์” (ยากอบ 1:19-20) - ในยามที่เกิดความขัดแย้ง ฉันจะต่อสู้เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ใช่เพื่อชัยชนะส่วนตัว

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #1 จงแสวงหาพระเจ้า
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #1 จงแสวงหาพระเจ้า

ผลการศึกษาของฮาร์วอร์ดเปิดเผยว่าคู่สมรสเพียงแค่หนึ่งใน 1,246 เท่านั้นที่หย่าร้างถ้าพวกเขาทำสามสิ่งง่ายๆต่อไปนี้เป็นประจำ - “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ชนะหรือแพ้คุณเป็นคนเลือก
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ชนะหรือแพ้คุณเป็นคนเลือก

“แล้วเขากล่าวว่า "หยิบลูกศรขึ้นมา" กษัตริย์ก็ทรงหยิบ เอลีชาสั่งว่า "ฟาดลงกับพื้น" พระองค์ก็ทรงฟาดสามครั้งแล้วก็หยุด คนของพระเจ้าไม่พอใจและกล่าวว่า "ท่านน่าจะฟาดพื้นสักห้าหรือหกครั้ง จะได้ฟาดฟันอารัมให้สิ้นไป นี่ท่านจะชนะอารัมแค่สามครั้งเท่านั้น”” (ข้อ 18-19)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: วิธีเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้พังไม่เป็นท่า
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: วิธีเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้พังไม่เป็นท่า

เมืองที่ยังไม่กลับใจใหม่ กับผู้เผยพระวจนะที่กำลังวิ่งหนี - “จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้น เหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้ว” (โยนาห์ 1:2)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: จงเกิดความสว่าง
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: จงเกิดความสว่าง

ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลก ขณะนั้นโลกยังไม่มีรูปทรงและว่างเปล่า ความมืดปกคลุมอยู่เหนือพื้นผิวของห้วงน้ำ พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ำนั้น และพระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” (Let there be light) ความสว่างก็เกิดขึ้น” (ปฐมกาล 1:1-3)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 4 สิ่งที่สำคัญต่อการค้นฟ้าคว้าดาว
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 4 สิ่งที่สำคัญต่อการค้นฟ้าคว้าดาว

“แต่เมื่อครบกำหนดแล้วพระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ประสูติจากสตรีเพศและทรงถือกำเนิดใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อจะทรงไถ่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อให้เราได้รับฐานะเป็นบุตร” (กาลาเทีย 4:4-5)