บทเรียนกลุ่มเซลล์: ทุกสิ่งเป็นได้โดยพระเจ้า
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ทุกสิ่งเป็นได้โดยพระเจ้า

“เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้” (ลูกา 1:37) - เราจะดำเนินชีวิตในสังคมที่เต็มไปด้วยบาปได้อย่างไร? จะยังคงสัตย์ซื่อในการรับใช้ สัตย์ซื่อต่อครอบครัว ต่อการงาน ไม่ประนีประนอมได้อย่างไร?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: วิธีเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางพระเจ้า
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: วิธีเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางพระเจ้า

คุณเติบโตมาในปรัชญาการเลี้ยงดูแบบไหน? ส่งผลต่อคุณและการเลี้ยงลูกของคุณอย่างไร? คุณได้รับอะไรบ้างเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้า? คุณสามารถประยุกต์บทเรียนนี้ในการเลี้ยงลูกฝ่ายวิญญาณ(น้องเลี้ยง/สาวก)ได้อย่างไรบ้าง?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #6 ทีมที่สร้างความแตกต่าง
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #6 ทีมที่สร้างความแตกต่าง

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - จอกแห่งการสรรเสริญ - “สองคนช่วยกันทำดีกว่าทำคนเดียว เพราะจะได้ผลงานที่ดีกว่า” (ปัญญาจารย์ 4:6) รู้จักพระเจ้า (นำคน) - นมัสการวันอาทิตย์, รับเสรีภาพ (ผนวกคน) - LifeClass/ กลุ่มเซลล์, ค้นพบวัตถุประสงค์ (สร้างคน) - Destiny Training, สร้างความแตกต่าง (ส่งคน) - ดรีมทีม

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #5 จอกแห่งการไถ่
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #5 จอกแห่งการไถ่

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - จอกแห่งการไถ่ - พระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมอันน่าสลด ออกมาจากเลนตม แล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลา กระทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคง พระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้า เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา (สดุดี 40:2-3)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #4 จอกแห่งการปลดปล่อย
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #4 จอกแห่งการปลดปล่อย

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - จอกแห่งการปลดปล่อย - อียิปต์ในฉัน (The Egypt in Me) “8เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า 9ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะไม่มีใครอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร (ตอนที่ 3) – 3 คำสั่ง 3 ความรู้สึกสะอึกใจ
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร (ตอนที่ 3) – 3 คำสั่ง 3 ความรู้สึกสะอึกใจ

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - 3 คำสั่ง 3 ความรู้สึกสะอึกใจ - “พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่เลือกชีวิตในบาปก็ติดกับอยู่ในชีวิตที่เป็นทางตันและเป็นทาสจริงๆ ทาสไม่ได้อยู่ในครอบครัวตลอดไป เขาไม่สามารถเข้าออกได้ตามชอบใจ” (ยอห์น 8:34-35) “เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำ(แอก)...” (อพยพ 6:6-7)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #2 พระคริสต์ลูกแกะปัสกาแห่งพระพร
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #2 พระคริสต์ลูกแกะปัสกาแห่งพระพร

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร พระคริสต์ลูกแกะปัสกาแห่งพระพร “ - “26และเมื่อลูกหลานของท่านถามว่า ‘พิธีนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับท่าน?’ 27จงบอกพวกเขาว่า ‘เป็นการเฉลิมฉลองปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงผ่านบ้านของอิสราเอลในอียิปต์ไป เมื่อทรงประหารชาวอียิปต์และทรงละเว้นบ้านของพวกเรา’ ” แล้วประชาชนต่างกราบลงนมัสการ” (อพยพ 12:26-27)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร - พระสัญญาหลักของพระเจ้า (God’s Core Promises) - “โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เรา เพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่ว” (2 เปโตร 1:4)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ - “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้น โดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:37) “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คริสเตียน 10 มินา
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คริสเตียน 10 มินา

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: คริสเตียน 10 มินา - พระองค์ตรัสว่า “ชายคนหนึ่งในราชตระกูล (พระเยซู) ไปแดนไกลเพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ แล้วจะกลับมา (การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง) 13เขาจึงเรียกคนรับใช้สิบคนมามอบเงินให้คนละหนึ่งมินา และสั่งว่า ‘จงนำเงินนี้ไปประกอบกิจการจนกว่าเราจะกลับมา’” (ลูกา 19:12-13)