บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก #4 – รักด้วยคำพูด
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก #4 – รักด้วยคำพูด

“คนปลิ้นปล้อนยั่วยุการวิวาท คนยุแยงตะแคงรั่วทำให้เพื่อนสนิทแตกคอกัน” (สุภาษิต 16:28)
“ผู้ที่ระวังปากและลิ้นของตนก็ปกป้องตนให้พ้นจากหายนะ” (สุภาษิต 21:23)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก #3 – รักอย่างพระคริสต์รัก
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก #3 – รักอย่างพระคริสต์รัก

“จงอดทนอดกลั้นต่อกันและกัน และไม่ว่าท่านมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจประการใดต่อกันก็จงยกโทษให้กัน ท่านจงยกโทษให้กันเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยกโทษให้ท่าน” (โคโลสี 3:13)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก #2 – 3 กฏแห่งความรัก
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก #2 – 3 กฏแห่งความรัก

“36“ท่านอาจารย์ พระบัญญัติข้อใดในหนังสือบทบัญญัติที่สำคัญที่สุด?” 37พระเยซูตรัสตอบว่า “‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต และสุดความคิดของท่าน’ 38นี่เป็นพระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดและข้อแรก 39 ข้อที่สองก็เช่นกันคือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’” (มัทธิว 22:36-39)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #1 จงมุ่งหาความรัก
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #1 จงมุ่งหาความรัก

“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต สุดความคิด และสุดกำลังของท่าน ส่วนข้อที่สองคือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ไม่มีบทบัญญัติใดใหญ่กว่าสองข้อนี้’” (มาระโก 12:30-31)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียว
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียว

“ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทำตาม พระเจ้าจะทรงกระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง” (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รู้จริงเรื่องอาณาจักรพระเจ้า
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: รู้จริงเรื่องอาณาจักรพระเจ้า

ในวันเดียวกันนั้นพระเยซูเสด็จจากบ้านไปประทับที่ริมทะเลสาบ มีฝูงชนมากมายยิ่งนักมารุมล้อมพระองค์ พระองค์จึงทรงลงไปประทับในเรือขณะที่ประชาชนทั้งปวงยืนอยู่บนฝั่ง แล้วพระองค์ตรัสหลายสิ่งกับพวกเขาเป็นคำอุปมา (มัทธิว 13:1-3)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ยังฟื้นได้
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ยังฟื้นได้

“ข้าพเจ้าเพียรทูลขอ...เพื่อท่านจะได้...รู้ถึงฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่สุดหาใดทียบสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อฤทธานุภาพนี้เป็นเหมือนพระราชกิจแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ซึ่งทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย...” (เอเฟซัส 1:17, 19-20)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ชีวิตดีตามวิถีสวรรค์ – #4 รู้จักพักรักสงบ
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ชีวิตดีตามวิถีสวรรค์ – #4 รู้จักพักรักสงบ

“เนื่องจากขณะนั้นมีผู้คนไปๆ มาๆ กันแน่นขนัดจนพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะรับประทานอาหาร พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกว่า “ท่านทั้งหลายจงตามเราไปหาที่สงบพักกันสักหน่อยเถิด” (มาระโก 6:31)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ชีวิตดีตามวิถีสวรรค์ – #3 สวรรค์สั่งมารวย
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ชีวิตดีตามวิถีสวรรค์ – #3 สวรรค์สั่งมารวย

“อิสอัคหว่านพืชในดินแดนนั้น ในปีเดียวกันก็เก็บผลได้หนึ่งร้อยเท่า พระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่าน อิสอัคก็ร่ำรวยและมั่งมีขึ้นเรื่อยๆ จนท่านเป็นคนมั่งคั่ง” (ปฐมกาล 26:12-13)