บทเรียนกลุ่มเซลล์: คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ - “แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้น โดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:37) “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คริสเตียน 10 มินา
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คริสเตียน 10 มินา

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: คริสเตียน 10 มินา - พระองค์ตรัสว่า “ชายคนหนึ่งในราชตระกูล (พระเยซู) ไปแดนไกลเพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ แล้วจะกลับมา (การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง) 13เขาจึงเรียกคนรับใช้สิบคนมามอบเงินให้คนละหนึ่งมินา และสั่งว่า ‘จงนำเงินนี้ไปประกอบกิจการจนกว่าเราจะกลับมา’” (ลูกา 19:12-13)

บทเรียนกลุ่มเซลล์ เสียงปลุกให้ตื่น
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์ เสียงปลุกให้ตื่น

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: เสียงปลุกให้ตื่น - 9 โมเสสจึงทูลฟาโรห์ว่า’เวลาไหนที่ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์ให้ข้าพระบาทวิงวินต่อพระเจ้าเพื่อฝ่าพระบาท ข้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาท เพื่อกำจัดฝูงกบไปจากฝ่าพระบาทและบ้านเรือนของฝ่าพระบาท ให้เหลืออยู่แต่ในแม่น้ำไนล์ ก็โปรดบัญชาข้าพระบาทเถิด’ ฟาโรห์ตรัสตอบว่า...พรุ่งนี้!” (อพยพ 8:10)

บทเรียนกลุ่มเซลล์ สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์ สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สูตรสำเร็จการยกระดับชีวิต - ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า “ขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย” (1 พงศาวดาร 4:10)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก - “ผู้นำคือคนที่รู้ว่าเขากำลังไปไหนและสามารถจูงใจผู้อื่นให้ติดตาม” (Leaders are people who know where they are going, and are able to motivate others to follow.)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว - “บุคคลที่ปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จ” (A man who refuses to admit his mistakes can never be successful.) (สุภาษิต 28:13)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #13 สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #13 สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตความเจ็บป่วย - อะไรคือความเจ็บป่วยหรือโรคเรื้อรัง (ฝ่ายกายภาพหรือฝ่ายจิตใจและจิตวิญญาณ) ที่คุณกำลังเผชิญอยู่? มันส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไร?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #12 สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #12 สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตความกดดัน “แต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์ หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์เสวย ท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมลทิน” (ดาเนียล 1:8)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #11 สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว

บทเรียนกลุ่มเซลล์:: สู้ชีวิตพิชิตรักในครอบครัว อะไรคือปัญหาหลักที่คุณพบในตัวคุณเอง อันเป็นเหตุทำให้คุณไม่พบความสุขและความรักอันมั่นคงในครอบครัวของคุณ?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #10 สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก

บทเรียนกลุ่มเซลล์: สู้ชีวิตพิชิตความยากลำบาก - “พระองค์มิได้ทรงกั้นรั้วรอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุกสิ่งที่เขามีอยู่เสียทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอำนวยพระพรงานน้ำมือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน 11แต่ขอยื่นพระหัตถ์เถิด และแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้น ที่เขามีอยู่ และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์” (โยบ 1:11)