บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #7 กุญแจสู่ความรักที่ยั่งยืน (ตอนพิเศษ)
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #7 กุญแจสู่ความรักที่ยั่งยืน (ตอนพิเศษ)

“ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง” (1 โครินธ์ 13:7)

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #7 กุญแจสู่ความรักที่ยั่งยืน (ตอนพิเศษ)
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #7 กุญแจสู่ความรักที่ยั่งยืน (ตอนพิเศษ)

ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง (1 โครินธ์ 13:7) (ฉบับ 1971) ความรักไม่มีวันเลิกอดทน ไม่มีวันเลิกเชื่อ ไม่มีวันเลิกหวัง ไม่มีวันยอมแพ้

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #6 เปลี่ยนความวิตกเป็นการนมัสการ
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #6 เปลี่ยนความวิตกเป็นการนมัสการ

“ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทน เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้น” (ฮีบรู 10:36)

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #6 เปลี่ยนความวิตกเป็นการนมัสการ
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #6 เปลี่ยนความวิตกเป็นการนมัสการ

ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทน เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้น (ฮีบรู 10:36)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก #4 – รักด้วยคำพูด
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก #4 – รักด้วยคำพูด

“คนปลิ้นปล้อนยั่วยุการวิวาท คนยุแยงตะแคงรั่วทำให้เพื่อนสนิทแตกคอกัน” (สุภาษิต 16:28)
“ผู้ที่ระวังปากและลิ้นของตนก็ปกป้องตนให้พ้นจากหายนะ” (สุภาษิต 21:23)

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #5 ความรักที่ไม่ธรรมดา
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #5 ความรักที่ไม่ธรรมดา

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก #3 – รักอย่างพระคริสต์รัก
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก #3 – รักอย่างพระคริสต์รัก

“จงอดทนอดกลั้นต่อกันและกัน และไม่ว่าท่านมีเรื่องขุ่นข้องหมองใจประการใดต่อกันก็จงยกโทษให้กัน ท่านจงยกโทษให้กันเหมือนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงยกโทษให้ท่าน” (โคโลสี 3:13)

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #4 รักด้วยคำพูด
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #4 รักด้วยคำพูด

“ไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์แล้วทำให้เขา ‘เป็นมลทิน’ แต่สิ่งที่ออกจากตัวเขาต่างหากที่ทำให้เขา ‘เป็นมลทิน’” (มาระโก 7:15)

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #3 รักอย่างพระคริสต์รัก
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #3 รักอย่างพระคริสต์รัก

“เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือ จงรักซึ่งกันและกัน พวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่าน” (ยอห์น 13:34)
“เราได้วางแบบอย่างไว้เพื่อพวกท่านจะทำเหมือนที่เราได้ทำเพื่อพวกท่าน” (ยอห์น 13:15)