ซีรี่ย์: ขออาณาจักรพระองค์มาตั้งอยู่
Sermons

ซีรี่ย์: ขออาณาจักรพระองค์มาตั้งอยู่

ต่อมาชนอิสราเอลก็ทำชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีก และพระองค์ทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของชาวมีเดียนเป็นเวลาเจ็ดปี เพราะว่าชาวมีเดียนมีกำลังเข้มแข็งและโหดร้าย จนชาวอิสราเอลต้องหนีไปหาที่หลบซ่อนอยู่ในโพรงตามภูเขา ในถ้ำ และที่มั่นต่างๆ (ผู้วินิจฉัย 6:1-3)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #5 จงอย่ายอมแพ้
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #5 จงอย่ายอมแพ้

“หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้าน ผู้สร้างลงแรงไปก็เหนื่อยเปล่า หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงพิทักษ์รักษานคร คนยามยืนเฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่า” (สดุดี 127:1)

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #5 ไม่ยอมแพ้
Sermons

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #5 ไม่ยอมแพ้

“หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้าน ผู้สร้างลงแรงไปก็เหนื่อยเปล่า หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงพิทักษ์รักษานคร คนยามยืนเฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่า” (สดุดี 127:1)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #4 จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #4 จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์

“จงให้การแต่งงานเป็นที่นับถือสำหรับคนทั้งปวงและรักษาเตียงสมรสให้บริสุทธิ์ เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษคนล่วงประเวณีและคนทั้งปวงที่ผิดศีลธรรมทางเพศ ” (ฮีบรู 13:4)

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #4 จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์
Sermons

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #4 จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์

“จงให้การแต่งงานเป็นที่นับถือสำหรับคนทั้งปวงและรักษาเตียงสมรสให้บริสุทธิ์ เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษคนล่วงประเวณีและคนทั้งปวงที่ผิดศีลธรรมทางเพศ ” (ฮีบรู 13:4)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #3 จงมีความชื่นบาน
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #3 จงมีความชื่นบาน

“เจ้าจงชื่นชมยินดีในชีวิตกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดชีวิตอนิจจังที่ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดวันเวลาอนิจจังของเจ้า เพราะว่านั่นเป็นรางวัลสำหรับชีวิต และสำหรับการตรากตรำของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์” (ปัญญาจารย์ 9:9)

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #3 มีความชื่นบาน
Sermons

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #3 มีความชื่นบาน

ซีรี่ย์คือ: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - #3 มีความชื่นบาน (Have Fun) “จงอยู่กินกับภรรยาที่รักด้วยความชื่นชมยินดี ตลอดวันคืนอนิจจัง ซึ่งพระเจ้าประทานแก่ท่านภายใต้ดวงอาทิตย์ เพราะนี่คือส่วนในชีวิตของท่าน และในการงานตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์” (ปัญญาจารย์ 9:9)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #2 สู้อย่างยุติธรรม
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #2 สู้อย่างยุติธรรม

“พี่น้องที่รักพึงทราบข้อนี้คือ ทุกคนควรไวในการฟัง ช้าในการพูด และช้าในการโกรธ เพราะความโกรธของมนุษย์ไม่ได้ก่อให้เกิดชีวิตอันชอบธรรมที่พระเจ้าทรงประสงค์” (ยากอบ 1:19-20) - ในยามที่เกิดความขัดแย้ง ฉันจะต่อสู้เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ใช่เพื่อชัยชนะส่วนตัว

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #2 สู้อย่างยุติธรรม
Sermons

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #2 สู้อย่างยุติธรรม

ซีรี่ย์คือ: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - #2 สู้อย่างยุติธรรม​ (Fight Fair) ในยามที่เกิดความขัดแย้ง ฉันจะต่อสู้เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ใช่เพื่อชัยชนะส่วนตัว (In times of conflict, I will fight for unity, not for personal victory.)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #1 จงแสวงหาพระเจ้า
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #1 จงแสวงหาพระเจ้า

ผลการศึกษาของฮาร์วอร์ดเปิดเผยว่าคู่สมรสเพียงแค่หนึ่งใน 1,246 เท่านั้นที่หย่าร้างถ้าพวกเขาทำสามสิ่งง่ายๆต่อไปนี้เป็นประจำ - “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33)