ซีรี่ย์: ขออาณาจักรพระองค์มาตั้งอยู่
Sermons

ซีรี่ย์: ขออาณาจักรพระองค์มาตั้งอยู่

ต่อมาชนอิสราเอลก็ทำชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีก และพระองค์ทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของชาวมีเดียนเป็นเวลาเจ็ดปี เพราะว่าชาวมีเดียนมีกำลังเข้มแข็งและโหดร้าย จนชาวอิสราเอลต้องหนีไปหาที่หลบซ่อนอยู่ในโพรงตามภูเขา ในถ้ำ และที่มั่นต่างๆ (ผู้วินิจฉัย 6:1-3)

เรื่องราวแห่งความผิดหวัง
Sermons

เรื่องราวแห่งความผิดหวัง

พระเยซูทรงผิดหวังกับการขาดความเชื่อ Jesus is disappointed in the lack of faith - “โอ นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อ เราจะต้องอยู่กับพวกท่านนานแค่ไหน? และจะต้องอดทนกับพวกท่านนานเพียงไร? จงพาเด็กคนนั้นมาหาเราเถิด” (มาระโก 9:19)

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #5 ไม่ยอมแพ้
Sermons

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #5 ไม่ยอมแพ้

“หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้าน ผู้สร้างลงแรงไปก็เหนื่อยเปล่า หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงพิทักษ์รักษานคร คนยามยืนเฝ้าอยู่ก็เหนื่อยเปล่า” (สดุดี 127:1)

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #4 จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์
Sermons

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #4 จงรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์

“จงให้การแต่งงานเป็นที่นับถือสำหรับคนทั้งปวงและรักษาเตียงสมรสให้บริสุทธิ์ เพราะพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษคนล่วงประเวณีและคนทั้งปวงที่ผิดศีลธรรมทางเพศ ” (ฮีบรู 13:4)

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #3 มีความชื่นบาน
Sermons

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #3 มีความชื่นบาน

ซีรี่ย์คือ: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - #3 มีความชื่นบาน (Have Fun) “จงอยู่กินกับภรรยาที่รักด้วยความชื่นชมยินดี ตลอดวันคืนอนิจจัง ซึ่งพระเจ้าประทานแก่ท่านภายใต้ดวงอาทิตย์ เพราะนี่คือส่วนในชีวิตของท่าน และในการงานตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์” (ปัญญาจารย์ 9:9)

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #2 สู้อย่างยุติธรรม
Sermons

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #2 สู้อย่างยุติธรรม

ซีรี่ย์คือ: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - #2 สู้อย่างยุติธรรม​ (Fight Fair) ในยามที่เกิดความขัดแย้ง ฉันจะต่อสู้เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ใช่เพื่อชัยชนะส่วนตัว (In times of conflict, I will fight for unity, not for personal victory.)

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #1 จงแสวงหาพระเจ้า
Sermons

ซีรี่ย์: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – #1 จงแสวงหาพระเจ้า

ซีรี่ย์คือ: นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - #1 จงแสวงหาพระเจ้า​ (Seek God) “แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33)

ชนะหรือแพ้คุณเป็นคนเลือก
Sermons

ชนะหรือแพ้คุณเป็นคนเลือก

“เมื่อกษัตริย์ทรงหยิบธนูแล้ว เอลีชาก็วางมือบนพระหัตถ์ของกษัตริย์ เขากล่าวว่า "จงเปิดหน้าต่างด้านตะวันออก" พระองค์ก็ทรงเปิด เอลีชาสั่งว่า "จงยิงออกไป!" พระองค์ก็ทรงยิง เอลีชาประกาศว่า "ลูกศรแห่งชัยชนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า ลูกศรแห่งชัยชนะเหนืออารัม! เจ้าจะทำลายชาวอารัมที่อาเฟคจนหมดสิ้น " (ข้อ 16-17)

วิธีเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้พังไม่เป็นท่า
Sermons

วิธีเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้พังไม่เป็นท่า

ชีวิตของเราเป็นของขวัญจากพระเจ้า สิ่งที่ออกมาจากชีวิตของเราเป็นของขวัญสำหรับพระองค์ - “จงลุกขึ้นไปยังนีนะเวห์นครใหญ่ และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั้น เหตุความชั่วของเขาทั้งหลายได้ขึ้นมาถึงเราแล้ว” (โยนาห์ 1:2)

จงเกิดความสว่าง
Sermons

จงเกิดความสว่าง

ในปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลก ขณะนั้นโลกยังไม่มีรูปทรงและว่างเปล่า ความมืดปกคลุมอยู่เหนือพื้นผิวของห้วงน้ำ พระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวอยู่เหนือน้ำนั้น และพระเจ้าตรัสว่า “จงเกิดความสว่าง” (Let there be light) ความสว่างก็เกิดขึ้น” (ปฐมกาล 1:1-3)