รักมากในโลกที่รักไม่เป็น
Sermons

รักมากในโลกที่รักไม่เป็น

เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือ จงรักซึ่งกันและกัน พวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่าน ถ้าพวกท่านรักซึ่งกันและกันคนทั้งปวงจะรู้ว่าพวกท่านเป็นสาวกของเรา (ยอห์น 13:34-35) จงให้ความรักเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของท่าน (1 โครินธ์ 14:1)

ยืนหยัดในโลกที่ยืนยาก
Sermons

ยืนหยัดในโลกที่ยืนยาก

“13ท่านทั้งหลายจงระมัดระวัง ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ เด็ดเดี่ยวกล้าหาญและเข้มแข็ง 14จงทำทุกสิ่งด้วยความรัก” (1 โครินธ์ 16:13-14)

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #7 กุญแจสู่ความรักที่ยั่งยืน (ตอนพิเศษ)
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #7 กุญแจสู่ความรักที่ยั่งยืน (ตอนพิเศษ)

ความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอ และมีความหวังอยู่เสมอ และทนต่อทุกอย่าง (1 โครินธ์ 13:7) (ฉบับ 1971) ความรักไม่มีวันเลิกอดทน ไม่มีวันเลิกเชื่อ ไม่มีวันเลิกหวัง ไม่มีวันยอมแพ้

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #6 เปลี่ยนความวิตกเป็นการนมัสการ
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #6 เปลี่ยนความวิตกเป็นการนมัสการ

ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทน เพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้น (ฮีบรู 10:36)

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #5 ความรักที่ไม่ธรรมดา
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #5 ความรักที่ไม่ธรรมดา

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #4 รักด้วยคำพูด
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #4 รักด้วยคำพูด

“ไม่มีสิ่งใดจากภายนอกที่เข้าไปในมนุษย์แล้วทำให้เขา ‘เป็นมลทิน’ แต่สิ่งที่ออกจากตัวเขาต่างหากที่ทำให้เขา ‘เป็นมลทิน’” (มาระโก 7:15)

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #3 รักอย่างพระคริสต์รัก
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #3 รักอย่างพระคริสต์รัก

“เราให้บัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายคือ จงรักซึ่งกันและกัน พวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่าน” (ยอห์น 13:34)
“เราได้วางแบบอย่างไว้เพื่อพวกท่านจะทำเหมือนที่เราได้ทำเพื่อพวกท่าน” (ยอห์น 13:15)

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #2 – 3 กฏแห่งความรัก
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #2 – 3 กฏแห่งความรัก

“36“ท่านอาจารย์ พระบัญญัติข้อใดในหนังสือบทบัญญัติที่สำคัญที่สุด?” 37พระเยซูตรัสตอบว่า “ ‘จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต และสุดความคิดของท่าน’ 38นี่เป็นพระบัญญัติข้อสำคัญที่สุดและข้อแรก 39ข้อที่สองก็เช่นกันคือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง’” (มัทธิว 22:36-39)

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #1 จงมุ่งหาความรัก
Sermons

ซีรี่ย์: 6 อาทิตย์ชีวิตเปี่ยมด้วยรัก – #1 จงมุ่งหาความรัก

“ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทำตาม พระเจ้าจะทรงกระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง” (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13)

ชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียว
Sermons

ชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียว

“ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทำตาม พระเจ้าจะทรงกระทำให้สูงขึ้นทางเดียวมิใช่ให้ต่ำลง” (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:13)