การอบรม G12 แบบ Online ครั้งที่ 1

การอบรม G12 แบบ Online ครั้งที่ 1

G12 Online Mentoring สำหรับศิษยาภิบาลและผู้นำเครือข่าย G12 ทั่วประเทศ