10/27/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #2 พระคริสต์ลูกแกะปัสกาแห่งพระพร

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #2 พระคริสต์ลูกแกะปัสกาแห่งพระพร

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร

พระคริสต์ลูกแกะปัสกาแห่งพระพร

6เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง 7เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ” (อพยพ 6:6-7)

  • “เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้น”
  • “เราจะให้เจ้าพ้นจากการเป็นทาส”
  • “เราจะช่วยกู้เจ้า”
  • “เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา”

ปัสกาคืออะไร?

26และเมื่อลูกหลานของท่านถามว่า ‘พิธีนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับท่าน?’ 27จงบอกพวกเขาว่า ‘เป็นการเฉลิมฉลองปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงผ่านบ้านของอิสราเอลในอียิปต์ไป เมื่อทรงประหารชาวอียิปต์และทรงละเว้นบ้านของพวกเรา’” แล้วประชาชนต่างกราบลงนมัสการ” (อพยพ 12:26-27)

15พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะรับประทานปัสกานี้ร่วมกับพวกท่านก่อนที่เราจะทนทุกข์  16เพราะเราบอกท่านว่า  เราจะไม่รับประทานปัสกานี้อีกจนกว่าปัสกานี้สำเร็จครบถ้วนในอาณาจักรของพระเจ้า”  17พระองค์ทรงหยิบถ้วย  ขอบพระคุณพระเจ้า  แล้วตรัสว่า “จงรับถ้วยนี้แบ่งกันดื่ม 18เพราะเราบอกท่านว่า เราจะไม่ดื่มน้ำจากผลองุ่นอีกจนกว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึง” 19และพระองค์ทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณพระเจ้า แล้วหักส่งให้พวกเขาและตรัสว่า “นี่คือกายของเราซึ่งให้แก่ท่าน จงทำเช่นนี้เป็นการระลึกถึงเรา” 20หลังจากรับประทานแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยและกระทำอย่างเดียวกัน แล้วตรัสว่า “ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเราซึ่งหลั่งรินออกเพื่อท่าน” (ลูกา 22:15-20)

 

พระคริสต์ลูกแกะปัสกาของเรา

“วันต่อมายอห์นเห็นพระเยซูเสด็จมาทางเขา จึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป!” (ยอห์น 1:29)

 

1. ทรงเป็นลูกแกะที่__________________

“สัตว์ที่เจ้าเลือกนี้อาจจะเอามาจากฝูงแกะหรือแพะ และต้องเป็นตัวผู้อายุหนึ่งปีไม่มีตำหนิ” (อพยพ 12:5)

“เพราะท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่…ด้วยพระโลหิตล้ำค่าของพระคริสต์ผู้เป็นลูกแกะอันปราศจากตำหนิหรือข้อบกพร่องใดๆ” (1 เปโตร 1:18-19)

 

2. ทรงเป็นลูกแกะที่__________________

“จงดูแลมันไว้จนถึงเย็นวันที่สิบสี่ของเดือน ซึ่งเป็นเวลาที่ประชากรของชุมชนอิสราเอลทั้งปวงจะต้องฆ่าลูกแกะในตอนพลบค่ำ” (อพยพ 12:6)

“แต่เขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของเรา เขาบอบช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา เขารับโทษทัณฑ์เพื่อเราจะมีสันติสุข บาดแผลของเขาทำให้เราได้รับการรักษาให้หาย” (อิสยาห์ 53:5)

3. ทรงเป็นลูกแกะที่__________________

“ถ้าครอบครัวไหนมีคนน้อยและกินลูกแกะตัวหนึ่งไม่หมดก็ให้รวมกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเตรียมลูกแกะตัวหนึ่ง แล้วให้แบ่งลูกแกะนั้นตามจำนวนคนที่จะกินได้” (อพยพ 12:4)

“คือพระเจ้าได้ทรงให้โลกคืนดีกับพระองค์ในพระคริสต์ ไม่ทรงถือโทษบาปของมนุษย์ (นั่นเป็นหน้าที่ของพระเจ้า) และพระองค์ทรงมอบหมายเรื่องราวแห่งการคืนดีนี้ไว้กับเรา” (2 โครินธ์ 5:19)

 

โอกาสของเรา

1.__________________

“พระของยุคนี้ทำให้จิตใจของผู้ไม่เชื่อมืดบอดไป เพื่อพวกเขาจะไม่สามารถเห็นแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐอันทรงพระเกียรติสิริของพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า” (2 โครินธ์ 4:4)

 

2.__________________

13เพราะว่า “ทุกคนที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้รับการช่วยให้รอด”10:13 ยอล. 2:32 14แล้วผู้ที่ยังไม่เชื่อจะร้องเรียกพระองค์ได้อย่างไร? และผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระองค์จะเชื่อได้อย่างไร? และหากไม่มีใครประกาศเรื่องของพระองค์ พวกเขาจะได้ยินได้อย่างไร?” (โรม 10:13-14)

3.__________________

“ทูตสวรรค์เหล่านั้นขับร้องเสียงดังว่า  “พระเมษโปดกผู้ถูกประหาร  ทรงสมควรได้รับเดชานุภาพ  ราชสมบัติ ปัญญา  พลังพระเกียรติ  พระสิริ  และคำสรรเสริญ!”” (วิวรณ์ 5:12)


คำถามอภิปราย

  1. จากพระธรรมอิสยาห์ 53:5 “แต่เขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของเรา เขาบอบช้ำเพราะความชั่วช้าของเรา เขารับโทษทัณฑ์เพื่อเราจะมีสันติสุข บาดแผลของเขาทำให้เราได้รับการรักษาให้หาย” พระเยซูกำลังเข้าส่วนกับปัจจุบันของคุณอย่างไร? อะไรคือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นหากคุณยอมให้พระองค์เข้าส่วน? (หัวหน้าเซลล์หนุนใจผู้สนใจให้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต)
  2. จากบทเรียนในวันนี้ อะไรคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังตรัสกับคุณ และคุณจะตอบสนองอย่างไร?
  3. วันนี้คุณคิดถึงใครที่คุณอยากจะแบ่งปันแกะปัสกาให้แก่เขา? ระบุชื่อ อะไรคือสิ่งที่คุณจะทำเพื่อเขาในสัปดาห์นี้?
  4. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

อ้างอิง: คำเทศนาวันอาทิตย์ ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #2 พระคริสต์ลูกแกะปัสกาแห่งพระพร

Published on October 27, 2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #2 พระคริสต์ลูกแกะปัสกาแห่งพระพร
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.