10/18/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร 

พระสัญญาหลักของพระเจ้า

(God’s Core Promises)

“โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ประทานพระสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าของพระองค์แก่เรา เพื่อว่าโดยทางพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะได้มีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและพ้นจากความเสื่อมทรามในโลกซึ่งเกิดจากตัณหาชั่ว” (2 เปโตร 1:4)

 

พระสัญญา: ข้อเสนอที่__________________ผลลัพธ์ (an offer with a guaranteed result)

“สิ่งดีทั้งปวงซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้กับชนชาติอิสราเอลล้วนสัมฤทธิ์ผล ไม่มีขาดตกบกพร่องไปแม้แต่ประการเดียว” (โยชูวา 21:45)

สิ่งที่เราต้องทำ:

1. ฉันต้อง____________พระสัญญาของพระเจ้า (I need to know His promises)

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ และประทานคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ เพราะเห็นแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ และตามพระประสงค์ของพระองค์” (1 พงศาวดาร 17:19)

“และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:19)

 

2. ฉันต้อง____________พระสัญญาของพระเจ้า (I need to understand His promises.)

“พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ จะได้พูดมุสา พระองค์ไม่ได้ทรงเปลี่ยนใจอย่างมนุษย์ มีหรือที่ทรงลั่นวาจาไว้แล้วไม่ทรงกระทำ? หรือทรงสัญญาไว้แล้วไม่ทรงกระทำให้เป็นไปตามนั้น?” (กันดารวิถี 23:19)

 

3. ฉันต้อง____________พระสัญญาของพระเจ้า (I need to pursue His promises.)

“พระดำรัสของพระองค์นั้นทดลองดีแล้ว และผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้น” (สดุดี 119:140)

“นัยน์ตาของข้าพระองค์ตื่นอยู่ก่อนถึงยาม ทุกยามในกลางคืน เพื่อภาวนาพระดำรัสของพระองค์” (สดุดี 119:148)

 

4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพรตั้งอยู่บนพระสัญญาหลักของพระเจ้า

6เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง 7เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ” (อพยพ 6:6-7)

 

1. “เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้น” (I will bring you out.)

พระเจ้าทรงสัญญากับฉันเรื่อง________________________ (God promises me Salvation.)

2. “เราจะให้พ้นจากการเป็นทาส” (I will free you.)

พระเจ้าทรงสัญญากับฉันเรื่อง________________________ (God promises me Deliverance.)

“ดังนั้นแล้วในด้านจิตใจข้าพเจ้าเองเป็นทาสของกฎแห่งพระเจ้า แต่ในด้านวิสัยบาปข้าพเจ้าเป็นทาสของกฎแห่งบาป เหตุฉะนั้นบัดนี้จึงไม่มีการลงโทษแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต์ กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตาย” (โรม 7:25-8:2)

 

3. “เราจะไถ่พวกเจ้า” (I will redeem you.)

พระเจ้าทรงสัญญาฉันเรื่อง________________________ (God promises me Restoration.)

11ในพระองค์ เรายังได้รับการทรงเลือกตามที่ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนการของพระองค์ผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระประสงค์ของพระองค์ 12เพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นพวกแรกที่มีความหวังในพระคริสต์จะได้สรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์ ” (เอเฟซัส 1:11-12)

 

4. “เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา” (I will take you as my own people.)

พระเจ้าทรงสัญญาฉันเรื่อง________________________ (God promises me Fulfillment.)

“ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)


คำถามอภิปราย:

  1. คุณรู้จัก เข้าใจ และเสาะหาพระสัญญาของพระเจ้า มากน้อยแค่ไหนในชีวิตของคุณ? อย่างไร ช่วยอธิบาย?
  2. คุณเคยมีประสบการณ์กับพระสัญญาที่สำเร็จแล้ว และเป็นจริงในชีวิตคุณหรือไม่? จากพระสัญญาข้อใด? และคุณได้ทำสิ่งใด พระเจ้าจึงทรงช่วยให้พระสัญญานั้นสำเร็จ?
  3. ยังมีพระสัญญาของพระเจ้าที่คุณคาดหวัง แต่ยังไม่สำเร็จหรือไม่? คุณคิดว่าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์ให้สำเร็จ?
  4. จากบทเรียนในวันนี้ อะไรคือพระสัญญาที่พระเจ้าตรัสกับคุณ? และคุณจะตอบสนองอย่างไร?
  5. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

อ้างอิง: คำเทศนาวันอาทิตย์ ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า

Published on October 18, 2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #1 พระสัญญาหลักของพระเจ้า
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.