09/06/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #14 สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว

สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว

Overcoming Failure

1ต่อมาพระเยซูได้ทรงสำแดงพระองค์แก่เหล่าสาวกอีกครั้งหนึ่ง ที่ทะเลทิเบเรียส พระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้ 2คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที่เรียกว่าแฝด นาธานาเอลชาวบ้านคานาแคว้นกาลิลี บุตรทั้งสองของเศเบดี และสาวกของพระองค์อีกสองคนกำลังอยู่ด้วยกัน 3ซีโมนเปโตรบอกเขาว่า “ข้าจะไปจับปลา” เขาทั้งหลายจึงพูดกับท่านว่า “เราจะไปด้วย” แล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือ แต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลย 4ครั้นรุ่งเช้า พระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่ง แต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซู 5พระเยซูตรัสถามเขาว่า “ลูกเอ๋ย มีปลาบ้างหรือเปล่า” เขาตอบว่า “ไม่มี” 6พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้าง” เขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมาก จนลากอวนขึ้นไม่ได้ 7สาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่า “เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” เมื่อเปโตรได้ยินว่า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะตัวเปล่าอยู่ แล้วก็กระโดดลงทะเล 8แต่สาวกคนอื่นๆนั้น นั่งเรือมา และลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วย เพราะเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนัก ไกลประมาณหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น 9เมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่งเขาก็เห็นถ่านติดไฟอยู่ มีปลาวางอยู่ข้างบน และมีขนมปัง 10พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เอาปลาที่ได้เมื่อกี้นี้มาบ้าง” 11ซีโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่ง อวนติดปลาใหญ่เต็ม มีหนึ่งร้อยห้าสิบสามตัว ถึงมากอย่างนั้นอวนก็ไม่ขาด

12พระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “มารับประทานอาหารกันเถิด” พวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่า “ท่านคือใคร” เพราะเขารู้อยู่ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 13พระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขา และทรงหยิบปลาแจกด้วย 14นี่เป็นครั้งที่สาม ที่พระเยซูทรงสำแดงพระองค์แก่พวกสาวก หลังจากที่ทรงให้พระองค์คืนพระชนม์แล้ว 15เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว พระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ” เขาทูลพระองค์ว่า “เป็นความจริงพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์” พระองค์ตรัสสั่งเขาว่า “จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด” 16พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเราหรือ” เขาทูลตอบพระองค์ว่า “เป็นความจริงพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงดูแลแกะของเราเถิด” 17พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่า “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเราหรือ” เปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า “เจ้ารักเราหรือ” เขาจึงทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์รักพระองค์” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด” (ยอห์น 21:1-17)

เปโตรล้มเหลวสามด้าน (Three aspects of failure)

  1. ด้าน________________________ (Relationship with Christ)
  2. ด้าน________________________ (Calling/Ministry)
  3. ด้าน________________________ (Work)

สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลวอย่างไร?

How to overcome failure?

 

1. เราต้อง________________________ของเรา (We must learn from our failures)

4ครั้นรุ่งเช้า พระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่ง แต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซู 5พระเยซูตรัสถามเขาว่า “ลูกเอ๋ย มีปลาบ้างหรือเปล่า” เขาตอบว่า “ไม่มี”” (ยอห์น 21:4-5)

“ผู้ที่ปกปิดบาปของตนจะไม่เจริญ” (สุภาษิต 28:13)

“บุคคลที่ปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จ” (A man who refuses to admit his mistakes can never be successful.) (สุภาษิต 28:13)

“เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” (โรม 3:23)

“บาดแผลและรอยเฆี่ยนขจัดความชั่วออกไป การโบยก็ขัดเกลาส่วนลึกที่สุด” (สุภาษิต 20:30)

“บางครั้งต้องใช้สถานการณ์ที่เจ็บปวดเพื่อทำให้เราเปลี่ยนวิถีของเรา” (สุภาษิต 20:30)

 

2. เราต้อง________________________ของพระเยซู (We must obey His word)

6พระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้าง” เขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมาก จนลากอวนขึ้นไม่ได้” (มัทธิว 21:6)

 

3. เราต้อง________________________ให้ผ่านไป (We must let go of our failures)

7สาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่า “เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” เมื่อเปโตรได้ยินว่า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะตัวเปล่าอยู่ แล้วก็กระโดดลงทะเล 8แต่สาวกคนอื่นๆนั้น นั่งเรือมา และลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วย เพราะเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนัก ไกลประมาณหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น” (ยอห์น 21:7-8)

“แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้น ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดี” (อิสยาห์ 53:5)

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9)

“เรา เราคือพระองค์นั้น ผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเอง และเราจะไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้” (อิสยาห์ 43:25)

 

4. เราต้อง________________________ (We must look to the future)

“เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว พระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่า ‘ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย เจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือ’ เขาทูลพระองค์ว่า ‘เป็นความจริงพระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์’ พระองค์ตรัสสั่งเขาว่า ‘จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด’” (ยอห์น 21:15)

สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว

คำถามอภิปราย:

  1. คุณกำลังเผชิญความล้มเหลวในด้านใดบ้าง? อย่างไร? ความล้มเหลวเหล่านั้นส่งผลต่อคุณอย่างไร?
  2. อะไรคือบทเรียนที่คุณเรียนรู้จากความล้มเหลวเหล่านั้น? อย่างไร?
  3. อะไรคือสิ่งที่คุณจะทำซึ่งสะท้อนว่าคุณตัดสินใจเลือกจะเชื่อฟังถ้อยคำของพระเยซูเพื่อคุณจะเอาชนะความล้มเหลวที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้?
  4. อะไรคือส่ิงที่คุณจะทำเพื่อสะท้อนว่าคุณรักพระเยซู?
  5. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันขอการพลิกฟื้นและชัยชนะมาเหนือชีวิต เพื่อเราจะสามารถเป็นพรและนำคนมาถึงพระคริสต์

อ้างอิง: คำเทศนาวันอาทิตย์ สูีวิตพิชิตความล้มเหลว

Published on September 6, 2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: ซีรี่ย์ – สังเวียนคนสู้ #14 –  สู้ชีวิตพิชิตความล้มเหลว
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.