09/12/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

บทเรียนกลุ่มเซลล์: [ซีรี่ย์ สังเวียนคนสู้] – #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

สู้ชีวิต พิชิต”ตั้งแต่วันแรก”

Overcoming from the first day

17เปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส ให้เชิญพวกผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นมา 18ครั้นมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลา ตั้งแต่วันแรกเข้ามาในแคว้นเอเชีย 19ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ ด้วยน้ำตาไหล และด้วยถูกการทดลอง ซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้า 20และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้ แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็น กับได้สั่งสอนท่านในที่ประชุม และตามบ้านเรือน 21ทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีก ถึงเรื่องการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา

22นี่แน่ะ บัดนี้พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้า จึงจำเป็นจะต้องไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้าง 23เว้นไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่า เครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่  24แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น 25ดูเถิด ข้าพเจ้าเที่ยวป่าวประกาศแผ่นดินของพระเจ้าในหมู่พวกท่าน บัดนี้ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า ท่านจะไม่เห็นหน้าข้าพเจ้าอีก

26เหตุฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า ท่านทุกคนจะเป็นหรือตาย ข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้ว 27เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรื่องพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นให้ท่านทั้งหลายฟัง 28ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง 29ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า เมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย 30จะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองกล่าวผันแปรความจริง เพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไป

31เหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่ และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหล ทั้งกลางวันกลางคืนตลอดสามปีมิได้หยุดหย่อน 32บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน 33ข้าพเจ้ามิได้โลภเงินหรือทอง หรือเสื้อผ้าของผู้ใด 34ท่านทั้งหลายทราบว่า มือของข้าพเจ้าเองได้จัดหาปัจจัยสำหรับตัวข้าพเจ้า กับคนที่อยู่กับข้าพเจ้า 35ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อย ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’ ”

36ครั้นเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้น 37เขาทั้งหลายจึงร้องไห้มากมายและกอดคอของเปาโล จุบท่าน 38เขาเป็นทุกข์มากที่สุด เพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวว่า เขาจะไม่เห็นหน้าท่านอีก แล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ” (กิจการ 20:17-38)

“ผู้นำคือคนที่รู้ว่าเขากำลังไปไหนและสามารถจูงใจผู้อื่นให้ติดตาม” (Leaders are people who know where they are going, and are able to motivate others to follow.)

“ที่ใดๆที่ไม่มีนิมิต ประชาชนก็พินาศ ” (สุภาษิต 29:18)

“ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสำเร็จและล้มเหลวขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำ” ~ John C. Maxwell


สู้ชีวิตพิชิต “ตั้งแต่แรก”

 

1. UP – ความสัมพันธ์กับ_________________(Relationship with God)

“18ครั้นมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลาตั้งแต่วันแรกเข้ามาในแคว้นเอเชีย 19ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้า…” (กิจการ 20:18-19)

ผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าเป็นอย่างไร?

1.1 _______________อย่างจริงจังทุกเวลา (Totally devoted at all time)

ตั้งแต่วันแรก”  และ “ทุกเวลา

“ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลาตั้งแต่วันแรกเข้ามาในแคว้นเอเชีย” (เอเฟซัส 20:18)

1.2  _______________พระเจ้า (Serve the Lord)

“ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้า” (กิจการ 20:19)

1.3 รับใช้ด้วย _______________ (Serve with the right atttude)

“ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ ด้วยน้ำตาไหล และด้วยถูกการทดลอง ซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้า” (กิจการ 20:19)

– ด้วยความ _______________ (With great humility)

“ความถ่อมใจคือความสงบเงียบของจิตใจอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่คาดหวังอะไร ไม่ประหลาดใจต่อสิ่งที่ทำต่อฉัน ไม่รู้สึกอะไรต่อสิ่งที่ต้านฉัน  รู้สึกสงบเมื่อไม่มีใครยกย่องสรรเสริญฉันและเมื่อถูกตำหนิหรือถูกดูถูกเหยียดหยาม รู้สึกสงบในพระเจ้า ฉันสามารถเข้าไปและปิดประตูและคุกเข่าต่อพระบิดาอย่างเงียบๆ และรู้สึกสุขสงบเหมือนทะเลลึกที่นิ่งสงบในขณะที่ผิวน้ำกำลังบ้าคลั่ง คนที่ถ่อมใจไม่ใช่คนที่คิดถึงตนเองในลักษณะที่หนักไป อันที่จริงเขาไม่ได้คิดตัวเองเลยแม้แต่น้อย” ~ Andrew Murray

– ด้วยความ _______________ (With sincerity)

“ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้า…ด้วยน้ำตาไหล” (กิจการ 20:19)

“เหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่ และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหล ทั้งกลางวันกลางคืนตลอดสามปีมิได้หยุดหย่อน” (กิจการ 20:31)

– ด้วย _______________เผชิญความยากลำบาก (With willingness to face difficulty)

“ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วย…ถูกการทดลอง ซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้า” (กิจการ 20:19)

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่า เครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่” (กิจการ 20:23)

2. IN – ความสัมพันธ์กับ_________________(Relationship with the Church)

2.1 แบ่งปันเรื่อง_______________ทั้งสิ้นของพระเจ้าอย่างเรียบง่าย (Preach and teach the whole will of God, plainly and simply)

“และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้ แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็น กับได้สั่งสอนท่าน…” (กิจการ 20:20)

“เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรื่องพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นให้ท่านทั้งหลายฟัง” (กิจการ 20:27)

2.2 ใช้_______________ที่จะเทศนาและสั่งสอนพระคำของพระเจ้า (Take every opportunity to preach and teach the Word of God)

“และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้ แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็น กับได้สั่งสอนท่านในที่ประชุมและตามบ้านเรือน” (กิจการ 20:20)

 

3. OUT – ความสัมพันธ์กับ_________________(Relationship with the Lost)

3.1 ประกาศกับ _______________ (Preach and reach out to all)

“ทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีก…” (กิจการ 20:21)

3.2 ประกาศให้ _______________ (Preach for repentance)

“ทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีก ถึงเรื่องการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” (กิจการ 20:21)

 

4. INSIDE – ความสัมพันธ์กับ_________________(Relationship with Myself)

“แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” (กิจการ 20:24)

4.1 ไม่ถือว่าชีวิตตนเองประเสริฐสำหรับ _______________ (Consider yourself worth nothing to you)

4.2 จดจ่อที่การ _______________ (Focus on finishing well)

“แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” (กิจการ 20:24)


คำถามอภิปราย

  1. คุณจะพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้อย่างไร?
  2. จากตัวอย่างชีวิตของอ.เปาโล อะไรคือท่าทีที่คุณควรพัฒนาเพื่อคุณจะสามารถเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าตามบทบาทหน้าที่ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้แก่คุณได้? คุณจะพัฒนาท่าทีนั้นอย่างไร?
  3. คุณจะมีส่วนในการช่วยให้คนหลงหายกลับมาหาพระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?
  4. อะไรคือหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายแก่คุณ ที่คุณตั้งใจจะจดจ่อและทำให้สำเร็จ?
  5. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

อ้างอิง: คำเทศนาวันอาทิตย์ สูีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

Published on September 13, 2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: ซีรี่ย์ – สังเวียนคนสู้ #15 –  สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.