11/08/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #4 จอกแห่งการปลดปล่อย

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #4 จอกแห่งการปลดปล่อย

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร

จอกแห่งการปลดปล่อย (The Cup of Deliverance)

 “6เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง 7เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ” (อพยพ 6:6-7)

 • จอกแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ (The Cup of Sanctification) – ความรอด (Salvation)
 • จอกแห่งการปลดปล่อย (The Cup of Deliverance) – เสรีภาพ (Freedom)
 • จอกแห่งการไถ่ (The Cup of Redemption) – การนำกลับสู่สภาพดี (Restoration)
 • จอกแห่งการสรรเสริญ (The Cup of Praise) – การเติมเต็ม (Fulfillment)

 

อียิปต์ในฉัน (The Egypt in Me)

8เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดโดยพระคุณผ่านทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่านเอง แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า 9ไม่ใช่ความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะไม่มีใครอวดได้” (เอเฟซัส 2:8-9)

 

3  ส่วนในชีวิต:

 • ______________ (Body) – กายภาพ (the physical)
 • ______________ (Soul) – ความคิด ความตั้งใจ และอารมณ์ (the mind, will, and emotions)
 • ______________ (Spirit) – ส่วนที่เป็นเหมือนพระเจ้า (the part of us that is like God)

 

ระบบที่ช่วยนำเราออกจากอียิปต์

 • ระบบ ______________ (Pre, En, and Post-encounter)
 • ระบบ ______________ (Cell Group)
 • ระบบ ______________ (Personal Intentional Disciple  – PID)

 

ระบบเหล่านี้ช่วยเราให้…

 

1. มีชัยชนะเหนือ ______________(Victory over sin)

21ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบว่ามีกฎนี้อยู่คือ เมื่อข้าพเจ้าต้องการจะทำดี ความชั่วก็อยู่กับข้าพเจ้าที่นั่นแล้ว 22เพราะในส่วนลึกข้าพเจ้าชื่นชมในบทบัญญัติของพระเจ้า 23แต่ข้าพเจ้าเห็นกฎอีกข้อหนึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้า กฎนี้ต่อสู้กับกฎภายในจิตใจของข้าพเจ้า และทำให้ข้าพเจ้าเป็นนักโทษของกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในกายของข้าพเจ้า 24ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสังเวชอะไรเช่นนี้! ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกายแห่งความตายนี้ได้? 25ขอบพระคุณพระเจ้า ข้าพเจ้าพ้นได้โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา! ดังนั้นแล้วในด้านจิตใจข้าพเจ้าเองเป็นทาสของกฎแห่งพระเจ้า แต่ในด้านวิสัยบาปข้าพเจ้าเป็นทาสของกฎแห่งบาป” (โรม 7:21-25)

 

2. รับการเยียวยา ______________ (Healing from wounds)

 “26“ในยามโกรธ ท่านอย่าทำบาป อย่าให้ถึงดวงอาทิตย์ตกแล้วท่านยังโกรธอยู่ 27และอย่าให้โอกาสแก่มาร” (เอเฟซัส 4:26-27)

 

3. ใช้สิทธิอำนาจเหนือ ______________ (Authority over the enemy)

10สุดท้ายนี้จงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ 11จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านจะยืนหยัดต่อสู้แผนการทั้งหลายของมารได้ 12เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเหล่าเทพผู้ครอง เทพผู้ทรงอำนาจ เทพผู้ทรงเดชานุภาพของโลกอันมืดมนนี้ และต่อสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศ” (เอเฟซัส 6:10-12)

“ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสังเวชอะไรเช่นนี้! ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากกายแห่งความตายนี้ได้? “ (โรม 7:24)

1เหตุฉะนั้นบัดนี้จึงไม่มีการลงโทษแก่บรรดาผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 2เพราะว่าโดยทางพระเยซูคริสต์ กฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตได้ปลดปล่อยท่านให้เป็นอิสระจากกฎแห่งบาปและความตาย” (โรม 8:1-2)

5ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามวิสัยบาปก็ปักใจในสิ่งที่วิสัยบาปต้องการ แต่ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็ปักใจในสิ่งที่พระวิญญาณทรงประสงค์ 6จิตใจของคนบาปนำไปสู่ความตาย แต่จิตใจที่พระวิญญาณทรงควบคุมนำไปสู่ชีวิตและสันติสุข” (โรม 8:5-6)

 

ความสัมพันธ์เป็น ______________ (Relationships are the key)

“ผู้ที่ปกปิดบาปของตนจะไม่เจริญ แต่ผู้ที่สารภาพผิดและละทิ้งบาปจะพบความเมตตากรุณา” (สุภาษิต 28:13)

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9)

“ฉะนั้นจงสารภาพบาปของท่านต่อกันและอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านจะได้รับการรักษาให้หาย คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมทรงอานุภาพและเกิดผล” (ยากอบ 5:16)

 

การเป็นส่วนหนึ่งในพระกาย

 • ______________ ในน้ำ (Water baptism)
 • เป็นสมาชิก ______________(Church membership)
 • เข้าร่วม ______________ (Cell groups)

 


คำถามอภิปราย

 1. คุณคิดว่าตัวคุณยังอยู่ในอียิปต์ (ตกเป็นทาส) หรือไม่? อียิปต์นั้นคืออะไร (บาป/บาดแผล/ศัตรู) ?  คุณต้องการรับการปล่อยปล่อยจากสิ่งนั้นหรือไม่? คุณคิดว่าคุณต้องทำอย่างไร?
 2. จากบทเรียนในวันนี้ อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณอย่างเจาะจง? และคุณจะตอบสนองอย่างไร?
 3. ใครคือคนที่คุณกำลังคลุกคลีอยู่ด้วย ซึ่งเขามีอิทธิพลต่อความคิดในด้านที่ดีของคุณ? และอิทธิพลของเขาสามารถมีส่วนช่วยคุณให้ออกจากอียิปต์ได้อย่างไร?
 4. อธิษฐานเผิ่อซึ่งกันและกัน

อ้างอิง: คำเทศนาวันอาทิตย์ ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #4 จอกแห่งการปลดปล่อย

Published on Novenber 8, 2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #4 จอกแห่งการปลดปล่อย
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.