10/11/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

บทเรียนกลุ่มเซลล์: คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

“แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้น โดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:37)

“เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” (2 โครินธ์ 5:17)

 “ใครบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายอยู่เล่า?” (ปฐมกาล 3:11)

ทำไมคุณถึงเป็นแชมเปี้ยน?

1. เพราะคุณมี_______________อยู่ในตัวคุณ

“เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)

 

2. เพราะคุณมี_______________ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณ

“ถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราได้?” (โรม 8:31)

 

3. เพราะ_______________ของพระเจ้าอยู่กับคุณ

“สิ่งใดๆ .. จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า…” (โรม 8:39)

คำว่า “ขาด” หมายถึง การถูกดึงออก

“..เราจะไม่ละเลยหรือละทิ้งเจ้าเสีย…” (โยชูวา 1:5)

คำว่า “ละทิ้ง” หมายถึง การไปล่วงหน้าคุณ


คำถามอภิปราย:

  1. ในสถานการณ์ปัจจุบันของคุณ มีบางเรื่องที่คุณกำลังแก้ปัญหาหรือหาทางเอาตัวรอดด้วยการใช้วิธีที่ผิดๆ อันถูกขับเคลื่อนจากความกลัวหรือความสงสัยภายในหรือไม่?​ อย่างไร?
  2. คุณคิดว่าอะไรเป็นสาเหตุหลักจากภายในของคุณ ที่ทำให้คุณสูญเสียอัตลักษณ์อันดีที่พระเจ้ากำหนดไว้ในคุณ?
  3. หลังจากได้ฟังบทเรียนวันนี้แล้ว คุณมองเห็นอะไรภายในชีวิตของคุณที่ต่างไปจากมุมมองเดิมที่คุณเคยเห็น?
  4. อะไรคือสิ่งที่คุณกำลังคิดว่าคุณหมดหนทางแล้ว? วันนี้พระเจ้ากำลังบอกอะไรกับคุณ? และคุณจะตอบสนองอย่างไร?
  5. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

อ้างอิง: คำเทศนาวันอาทิตย์ คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ

Published on October 11, 2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: คุณมีแชมเปี้ยนอยู่ในตัวคุณ
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017

โดย อ.ไมค์ แคมป์เบลล์
ศิษยาภิบาลคริสตจักร Trinity Algood

Leave a Reply

Your email address will not be published.