09/27/2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์ เสียงปลุกให้ตื่น

บทเรียนกลุ่มเซลล์ เสียงปลุกให้ตื่น

เสียงปลุกให้ตื่น (Wake Up Call)

“…นอกจากนั้นท่านควรจะรู้ว่า นี่เป็นเวลาที่ควรตื่นจากหลับแล้ว เพราะว่าความรอดได้เข้ามาใกล้กว่าสมัยที่เราเร่ิมเชื่อนั้น” (โรม 13:11)

“พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้ คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก” (ปฐมกาล 50:20)

ภัยพิบัติจากกบ (อพยพ 8:1-10)

1พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า จงไปหาฟาโรห์บอกว่า พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า ‘จงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเรา 2ถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยไป นี่แน่ะ เราจะให้ฝูงกบลงโทษทั่วเขตแดนของเจ้า 3ฝูงกบจะเต็มทั้งแม่น้ำไนล์ จะขึ้นมาอยู่ในวัง ในห้องนอน และบนที่นอนของเจ้า ในบ้านของพวกข้าราชการ ตามตัวพลเมือง ในเตาปิ้งขนม และในอ่างขยำแป้งของเจ้าด้วย” (อพยพ 8:1-3)

5 ‘จงบอกอาโรนให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าออกเหนือแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ให้ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์’ 6 อาโรนก็เหยียดมือออกเหนือพื้นน้ำต่างๆ ของอียิปต์ กบก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดินอียิปต์’” (อพยพ 8:5-6)

7 ฝ่ายพวกที่ใช้เวทย์มนตร์คาถาก็ทำตามศิลปะอันลึกลับของพวกเขาให้มีฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์เหมือนกัน 8 ฟาโรห์ตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมาว่า’เจ้าทั้งสองจงวิงวอนพระยาห์เวห์ขอทรงบันดาลฝห้ฝูงกบไปเสียจากเราและจากพลเมืองของเรา แล้วเราจะยอมปล่อยให้คนอิสราเอลไปถวายสัตวบูชาแด่พระยาห์เวห์ 9 โมเสสจึงทูลฟาโรห์ว่า’เวลาไหนที่ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์ให้ข้าพระบาทวิงวินต่อพระเจ้าเพื่อฝ่าพระบาท ข้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาท เพื่อกำจัดฝูงกบไปจากฝ่าพระบาทและบ้านเรือนของฝ่าพระบาท ให้เหลืออยู่แต่ในแม่น้ำไนล์ ก็โปรดบัญชาข้าพระบาทเถิด’” (อพยพ 8:7-9)

“ฟาโรห์ตรัสตอบว่า…พรุ่งนี้!” (อพยพ 8:10)

 


คำถามอภิปราย:

  1. คุณเคยมีประสบการณ์ของปัญหาหรือความยากลำบากที่กลับกลายเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของคุณหรือไม่? อย่างไร? คุณได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นั้น?
  2. จากบทเรียนที่ได้ฟังในวันนี้ พระเจ้ากำลังตรัสอะไรกับคุณ? และคุณจะตอบสนองอย่างไร?
  3. อะไรคือฝูงกบในชีวิตคุณ? คุณจะจัดการกับมันอย่างไร? เมื่อไร?
  4. อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน

อ้างอิง: คำเทศนาวันอาทิตย์ เสียงปลุกให้ตื่น

Published on September 27, 2017

บทเรียนกลุ่มเซลล์ หัวข้อ: เสียงปลุกให้ตื่น
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017

โดย อ.เกล็นน์ ลิม
นักจิตวิทยาด้านพฤติกรรมศาสตร์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านความเป็นผู้นำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.