09/10/2017

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

ซีรี่ย์สังเวียนคนสู้: #15 สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

ซีรี่ย์: สังเวียนคนสู้ – ตอนที่ 15: สู้ชีวิตพิชิตตั้งแต่วันแรก

“17เปาโลจึงใช้คนจากเมืองมิเลทัสไปยังเมืองเอเฟซัส ให้เชิญพวกผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นมา 18ครั้นมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลา ตั้งแต่วันแรกเข้ามาในแคว้นเอเชีย 19ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ ด้วยน้ำตาไหล และด้วยถูกการทดลอง ซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้า 20และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้ แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็น กับได้สั่งสอนท่านในที่ประชุม และตามบ้านเรือน 21ทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีก ถึงเรื่องการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา 22นี่แน่ะ บัดนี้พระวิญญาณพันผูกข้าพเจ้า จึงจำเป็นจะต้องไปยังกรุงเยรูซาเล็ม ไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้าง 23เว้นไว้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่า เครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่

24แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น 25ดูเถิด ข้าพเจ้าเที่ยวป่าวประกาศแผ่นดินของพระเจ้าในหมู่พวกท่าน บัดนี้ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า ท่านจะไม่เห็นหน้าข้าพเจ้าอีก 26เหตุฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทั้งหลายว่า ท่านทุกคนจะเป็นหรือตาย ข้าพเจ้าก็พ้นโทษแล้ว 27เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรื่องพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นให้ท่านทั้งหลายฟัง 28ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง 29ข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า เมื่อข้าพเจ้าไปแล้วจะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย 30จะมีบางคนในหมู่พวกท่านเองกล่าวผันแปรความจริง เพื่อจะชักชวนพวกสาวกให้หลงตามเขาไป

31เหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่ และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหล ทั้งกลางวันกลางคืนตลอดสามปีมิได้หยุดหย่อน 32บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิ์อาจก่อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาวิสุทธิชน 33ข้าพเจ้ามิได้โลภเงินหรือทอง หรือเสื้อผ้าของผู้ใด 34ท่านทั้งหลายทราบว่า มือของข้าพเจ้าเองได้จัดหาปัจจัยสำหรับตัวข้าพเจ้า กับคนที่อยู่กับข้าพเจ้า 35ข้าพเจ้าได้วางแบบอย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยทำงานเช่นนี้ควรจะช่วยคนที่มีกำลังน้อย ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ’ ” 36ครั้นเปาโลกล่าวอย่างนั้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั้น 37เขาทั้งหลายจึงร้องไห้มากมายและกอดคอของเปาโล จุบท่าน 38เขาเป็นทุกข์มากที่สุด เพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวว่า เขาจะไม่เห็นหน้าท่านอีก แล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ” (กิจการ 20:17-38)

 

“ผู้นำคือคนที่รู้ว่าเขากำลังไปไหนและสามารถจูงใจผู้อื่นให้ติดตาม”

(Leaders are people who know where they are going, and are able to motivate others to follow.)

  • ผู้ตามที่อยู่ข้างหน้า (a Follower In Front) – FIF ผู้ตามที่บังเอิญไปยืนอยู่ข้างหน้า
  • “ถ้าขาดการชี้นำ ประเทศชาติก็ล่มจม” (สุภาษิต 11:14)
  • “ที่ใดๆที่ไม่มีนิมิต ประชาชนก็พินาศ ” (สุภาษิต 29:18)
  • “ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสำเร็จและล้มเหลวขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำ”

 

1. ความสัมพันธ์กับพระเจ้า (Relationship with God) – UP

“18ครั้นมาแล้วเปาโลจึงกล่าวว่า “ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลาตั้งแต่วันแรกเข้ามาในแคว้นเอเชีย 19ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้า…” (กิจการ 20:18-19)

ผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าเป็นอย่างไร?

1.1 อุทิศตัวอย่างจริงจังทุกเวลา (Totally devoted at all time)

“ตั้งแต่วันแรก” และ “ทุกเวลา”

“ท่านทั้งหลายย่อมทราบอยู่เองว่า ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลาตั้งแต่วันแรกเข้ามาในแคว้นเอเชีย” (เอเฟซัส 20:18)

1.2 รับใช้พระเจ้า (Serve the Lord)

“ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้า” (กิจการ 20:19)

1.3 รับใช้ด้วยท่าทีที่ถูกต้อง (Serve with the right atttude)

“ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยความถ่อมใจ ด้วยน้ำตาไหล และด้วยถูกการทดลอง ซึ่งมาถึงข้าพเจ้าเพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้า” (กิจการ 20:19)

ด้วยความถ่อมใจ (With great humility)

ความถ่อมใจ คือความสงบเงียบของจิตใจอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่คาดหวังอะไร ไม่ประหลาดใจต่อสิ่งที่ทำต่อฉัน ไม่รู้สึกอะไรต่อสิ่งที่ต้านฉัน รู้สึกสงบเมื่อไม่มีใครยกย่องสรรเสริญฉันและเมื่อถูกตำหนิหรือถูกดูถูกเหยียดหยาม รู้สึกสงบในพระเจ้า ฉันสามารถเข้าไปและปิดประตูและคุกเข่าต่อพระบิดาอย่างเงียบๆ และรู้สึกสุขสงบเหมือนทะเลลึกที่นิ่งสงบในขณะที่ผิวน้ำกำลังบ้าคลั่ง คนที่ถ่อมใจไม่ใช่คนที่คิดถึงตนเองในลักษณะที่หนักไป อันที่จริงเขาไม่ได้คิดตัวเองเลยแม้แต่น้อย
– Andrew Murray

ด้วยความจริงใจ (With sincerity)

“ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้า…ด้วยน้ำตาไหล” (กิจการ 20:19)

“เหตุฉะนั้นจงตื่นตัวอยู่ และจำไว้ว่าข้าพเจ้าได้สั่งสอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยน้ำตาไหล ทั้งกลางวันกลางคืนตลอดสามปีมิได้หยุดหย่อน” (กิจการ 20:31)

ด้วยเต็มใจเผชิญความยากลำบาก (With willingness to face difficulty)

“ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติพระเจ้าด้วย…ถูกการทดลอง ซึ่งมาถึงข้าพเจ้าพราะพวกยิวคิดร้ายต่อข้าพเจ้า” (กิจการ 20:19)

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าในทุกบ้านทุกเมืองว่า เครื่องจำจองและความยากลำบากคอยท่าข้าพเจ้าอยู่” (กิจการ 20:23)

 

2. ความสัมพันธ์กับคริสตจักร (Relationship with the Church) – IN

2.1 แบ่งปันเรื่องน้ำพระทัยทั้งสิ้นของพระเจ้าอย่างเรียบง่าย (Preach and teach the whole will of God, plainly and simply)

“และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้ แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็น กับได้สั่งสอนท่าน…” (กิจการ 20:20)

“เพราะว่าข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรื่องพระดำริของพระเจ้าทั้งสิ้นให้ท่านทั้งหลายฟัง” (กิจการ 20:27)

2.2 ใช้ทุกโอกาสที่จะเทศนาและสั่งสอนพระคำของพระเจ้า (Take every opportunity to preach and teach the Word of God)

“และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้ แต่ได้ชี้แจงให้ท่านเห็น กับได้สั่งสอนท่านในที่ประชุมและตามบ้านเรือน” (กิจการ 20:20)

 

3. ความสัมพันธ์กับคนหลงหาย (Relationship with the Lost) – OUT

3.1 ประกาศกับคนทุกประเภท (Preach and reach out to all)

“ทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีก…” (กิจการ 20:21)

3.2 ประกาศให้กลับใจใหม่ (Preach for repentance)

“ทั้งเป็นพยานแก่พวกยิวและพวกกรีก ถึงเรื่องการกลับใจใหม่เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าของเรา” (กิจการ 20:21)

 

4. ความสัมพันธ์กับตนเอง (Relationship with Myself) – INSIDE

“แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” (กิจการ 20:24)

4.1 ไม่ถือว่าชีวิตตนเองประเสริฐสำหรับตน (Consider yourself worth nothing to you)

4.2 จดจ่อที่การจบสวย (Focus on finishing well)

“แต่ข้าพเจ้ามิได้ถือว่า ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งมีค่าและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้า แต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกัน และทำการปรนนิบัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูเจ้า คือที่จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐ ซึ่งสำแดงพระคุณของพระเจ้านั้น” (กิจการ 20:24)


Published on September 10, 2017

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.