11/12/2017

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #5 จอกแห่งการไถ่

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #5 จอกแห่งการไถ่

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร
ตอนที่ 5 จอกแห่งการไถ่
The Cup of Redemption

“ 6เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง 7เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ” (อพยพ 6:6-7)”

 

  • จอกแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ (The Cup of Sanctification) – ความรอด (Salvation)
  • จอกแห่งการปลดปล่อย (The Cup of Deliverance) – เสรีภาพ (Freedom)
  • จอกแห่งการไถ่ (The Cup of Redemption) – การนำกลับสู่สภาพดี (Restoration)
  • จอกแห่งการสรรเสริญ (The Cup of Praise) – การเติมเต็ม (Fulfillment)

 

ทำไมจึงมีคนดื่มจากจากนี้น้อยมาก?
Why do so few drink from this cup?

“…เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง” (อพยพ 6:6)

ปมด้อย (Inferiority)

“…พระองค์ทรงน้อมพระองค์ลงเพื่อกระทำให้ข้าพระองค์ยิ่งใหญ่” (สดุดี 18:35)

“เพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานของพระเจ้าซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เราทำ” (เอเฟซัส 2:10)

ความเบี่ยงเบน (Diversion)

“เพราะเราอยากมาหาท่านจริงๆ ข้าพเจ้าเปาโลอยากจะมาครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้” (1 เธซะโลนิกา 2:18)

“และเรารู้ว่าในทุกๆ สิ่งพระเจ้าทรงทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่รักพระองค์ คือผู้ที่รักพระองค์เพื่อทำให้เกิดผลดีแก่บรรดาผู้ที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (โรม 8:28)

“เพราะของประทานและการทรงเรียกของพระเจ้านั้นไม่ผันแปร” (โรม 11:29)

 

จอกแห่งการไถ่
The Cup of Redemption

“เรามีของประทานแตกต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานแก่เรา…” (โรม 12:6)

“จงดำเนินในวิถีแห่งความรักและใฝ่หาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณอย่างกระตือรือร้น…” (1 โครินธ์ 14:1)

1. ค้นหาของประทานของคุณ (Discover your gift)

“13เพราะพระองค์ทรงสร้างส่วนลึกล้ำภายในตัวข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์ขึ้นในครรภ์มารดา 14ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างมหัศจรรย์และน่าครั่นคร้าม ฝีพระหัตถ์ของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดี” (สดุดี 139:13-14)

“11ในพระองค์ เรายังได้รับการทรงเลือกตามที่ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าตามแผนการของพระองค์ผู้ทรงกระทำให้ทุกสิ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของพระประสงค์ของพระองค์ 12เพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นพวกแรกที่มีความหวังในพระคริสต์จะได้สรรเสริญพระเกียรติสิริของพระองค์” (เอเฟซัส 1:11-12)

“เพราะโดยพระองค์ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งในฟ้าสวรรค์และบนแผ่นดินโลก ทั้งสิ่งที่มองเห็นได้และไม่อาจมองเห็นได้ ไม่ว่าบรรดาเทพผู้ครองบัลลังก์ หรือเทพผู้ทรงเดชานุภาพ หรือเทพผู้ครอง หรือเทพผู้ทรงอำนาจ ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์” (โคโลสี 1:16)

 

2. พัฒนาของประทานของคุณ (Develop your gift)

“7แต่พระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามที่พระคริสต์ทรงแบ่งสรร…11พระองค์เองทรงให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ 12เพื่อเตรียมประชากรของพระเจ้าสำหรับงานรับใช้ เพื่อว่าพระกายของพระคริสต์จะได้รับการเสริมสร้างขึ้น” (เอเฟซัส 4:7, 11-12)

 

3. ใช้ของประทานของคุณ (Use your gift)

“แต่ละคนควรรับใช้ผู้อื่นตามของประทานที่ได้รับมา บริหารของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้าในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับมาอย่างสัตย์ซื่อ” (1 เปโตร 4:10)

“พระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์จะไม่ทรงลืมการงานที่ท่านทำและความรักที่ท่านแสดงให้พระองค์เห็น คือการที่ท่านช่วยเหลือประชากรของพระองค์และยังช่วยพวกเขาต่อไป” (ฮีบรู 6:10)

วัตถุประสงค์ของฉันคือเพื่อรับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้ผู้อื่น (My purpose is to serve God by serving others)


วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.