10/29/2017

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #3 จอกแห่งการชำระให้บริสุทธิ์

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – #3 จอกแห่งการชำระให้บริสุทธิ์

ซีรี่ย์: 4 จอกมหัศจรรย์แห่งพระพร – ตอนที่ 3 จอกแห่งการชำระให้บริสุทธิ์

The Cup of Sanctification

“ 6เหตุฉะนี้จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ และจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่า และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง 7เราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า พวกเจ้าจะรู้ว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำ” (อพยพ 6:6-7)

 

  • จอกแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ (The Cup of Sanctification) – ความรอด (Salvation)
  • จอกแห่งการปลดปล่อย (The Cup of Deliverance) – เสรีภาพ (Freedom)
  • จอกแห่งการไถ่ (Redemption) – การกลับสู่สภาพปกติ (Restoration)
  • จอกแห่งการสรรเสริญ (Praise) – การเติมเต็ม (Fulfillment)

 

งานตรากตรำ (Under the Yoke)

“เราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำ…” (อพยพ 6:6-7)

 

1. ถูกบังคับเป็นทาสเพื่อทำอิฐ (Forced as slaves to make bricks)

คุณรู้สึกเป็นทาส (You feel enslaved)

“34พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป 35ทาสไม่ได้อยู่ในครอบครัวตลอดไปแต่บุตรต่างหากที่เป็นของครอบครัวตลอดไป” (อมตธรรมร่วมสมัย)

“34พระเยซูตอบว่า “เราจะบอกให้รู้นะว่า จริงๆแล้วคนที่ยังทำบาปอยู่ก็เป็นทาสของความบาปอ 35ทาสไม่ใช่คนในครอบครัว แต่ลูกเป็นคนในครอบครัวตลอดไป”​ (ยอห์น 8:34-35)

“พระเยซูตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่าทุกคนที่เลือกชีวิตในบาปก็ติดกับในชีวิตที่เป็นทางตันและเป็นทาสจริงๆ ทาสไม่ได้อยู่ในครอบครัวตลอดไป เขาไม่สามารถเข้าออกได้ตามชอบใจ”

(John 8:34-35 Message) Jesus said, “I tell you most solemnly that anyone who chooses a life of sin is trapped in a dead-end life and is, in fact, a slave. A slave is a transient, who can’t come and go at will.”

“50และเมื่อพระเยซูทรงร้องเสียงดังอีกครั้ง พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ 51ขณะนั้นเองม่านในพระวิหารก็ขาดเป็นสองส่วนตั้งแต่บนจรดล่าง เกิดแผ่นดินไหว ศิลาแตกออกจากกัน 52อุโมงค์ฝังศพเปิดออกและร่างของวิสุทธิชนหลายคนที่ตายแล้วก็ฟื้นคืนชีวิต 53พวกเขาออกมาจากอุโมงค์และหลังจากพระเยซูคืนพระชนม์แล้ว พวกเขาก็เข้าสู่นครบริสุทธิ์และปรากฏแก่คนเป็นอันมาก” (มัทธิว 27:50-53)

 

2. ทารกถูกฆ่า (The murder of babies)

คุณรู้สึกว่างเปล่า (You feel empty)

 

3. ถูกใช้ให้หาฟางเอง (Requiring them to collect their own straw)

คุณรู้สึกหมดแรง (You feel exhausted)

 

จอกแห่งการชำระให้บริสุทธิ์

The Cup of Sanctification

“ขโมยนั้นมาเพียงเพื่อลัก ฆ่า และทำลาย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์” (ยอห์น 10:10)

“3สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา! ด้วยพระเมตตายิ่งใหญ่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดใหม่เข้าในความหวังอันยืนยงโดยการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์ 4และเข้าในมรดกอันไม่มีวันเสื่อมสลาย เน่าเสียหรือเลือนหายไปซึ่งทรงเตรียมไว้ในสวรรค์เพื่อพวกท่าน” (1 เปโตร 1:3-4)

1. ขยับออก (Make the move) – กลับใจใหม่ (Repent)

“17“ดังนั้นจงออกมาจากพวกเขาและแยกตัวออก องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส อย่าแตะต้องสิ่งมลทิน แล้วเราจะรับเจ้า” 18“เราจะเป็นบิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรสาวของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ตรัสดังนี้แหละ”” (2 โครินธ์ 6:17-18)

 

2. ปล่อยวาง (Let it go) – ยอมจำนน (Surrender)

“34แล้วพระองค์ทรงเรียกฝูงชนกับเหล่าสาวกเข้ามาและตรัสว่า “หากผู้ใดต้องการจะตามเรามา เขาต้องปฏิเสธตัวเอง รับกางเขนของตนแบก และตามเรามา 35เพราะผู้ใดต้องการเอาชีวิตรอดผู้นั้นจะเสียชีวิต แต่ผู้ใดพลีชีวิตเพื่อเราและข่าวประเสริฐผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด” (มาระโก 8:34-35)

 

3. อุทิศชีวิต (Commit your life) – ความสัมพันธ์ (Relationship)

“…เมื่อก่อนท่านเคยให้ส่วนต่างๆ ในกายของท่านเป็นทาสของความโสโครกและความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นไม่สิ้นสุดอย่างไร บัดนี้ก็จงให้ส่วนต่างๆ นั้นเป็นทาสของความชอบธรรมซึ่งนำมาสู่ความบริสุทธิ์อย่างนั้น” (โรม 6:19)

 


วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017

โดย ศจ.ดร.อานุภาพ วิชิตนันทน์
ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.