09/17/2017

Wake Up Call (เสียงปลุกให้ตื่น)

Wake Up Call (เสียงปลุกให้ตื่น)

Wake Up Call (เสียงปลุกให้ตื่น)

นาฬิกาปลุกนอก‍จาก‍นั้นท่านควรจะรู้ว่า นี่เป็นเวลาที่ควรตื่นจาก หลับแล้ว เพราะว่าความรอดได้เข้า‍มาใกล้กว่าสมัยที่ เราเริ่มเชื่อนั้น  (โรม 13:11)

 

 

 

 

 

 

พวก‍ท่านคิด‍ร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระ‍เจ้าทรงดำ‌ริให้เกิด‍ผลดี ดังที่เป็นอยู่วัน‍นี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก (ปฐมกาล 50:20)

กบ

ภัยภิบัติจากกบ

1 พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​กับ​โม‌เสส​ว่า “จง​ไป​หา​ฟา‌โรห์​บอก​ว่า ‘พระ‍ยาห์‌เวห์​ตรัส​ดัง‍นี้​ว่า “จง​ปล่อย​ประ‌ชา‍กร​ของ​เรา​ไป​นมัส‌การ​เรา 2 ถ้า​เจ้า​ไม่​ยอม​ปล่อย​ไป นี่‍แน่ะ เรา​จะ​ให้​ฝูง‍กบ​ลง‍โทษ​ทั่ว​เขต‍แดน​ของ​เจ้า 3 ฝูง‍กบ​จะ​เต็ม​ทั้ง​แม่‍น้ำ​ไนล์ จะ​ขึ้น​มา​อยู่​ใน​วัง ใน​ห้อง‍นอน และ​บน​ที่​นอน​ของ​เจ้า ใน​บ้าน​ของ​พวก​ข้า‍ราช‌การ ตาม​ตัว​พล‍เมือง ใน​เตา‍ปิ้ง‍ขนม และ​ใน​อ่าง​ขยำ​แป้ง​ของ​เจ้า​ด้วย 5 “จงบอกอาโรนให้เหยียดมือที่ถือไม้เท้าออกเหนือแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง ให้ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์” 6 อาโรนก็เหยียดมือออกเหนือพื้นน้ำต่างๆ ของอียิปต์ กบก็ขึ้นมาเต็มแผ่นดินอียิปต์” 7 “ฝ่ายพวกที่ใช้เวทมนตร์คาถาก็ทำตามศิลปะอันลึกลับของพวกเขา ให้มีฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียิปต์เหมือนกัน

8 ฟาโรห์ตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมาว่า “เจ้าทั้งสองจงวิงวอนพระยาห์เวห์ ขอทรงบันดาลให้ฝูงกบไปเสียจากเราและจากพลเมืองของเรา แล้วเราจะยอมปล่อยให้คนอิสราเอลไปถวายสัตวบูชาแด่พระยาห์เวห์” 9 โมเสสจึงทูลฟาโรห์ว่า “เวลาไหนที่ฝ่าพระบาทมีพระประสงค์ให้ข้าพระบาทวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อฝ่าพระบาท ข้าราชบริพารและพลเมืองของฝ่าพระบาท เพื่อกำจัดฝูงกบไปจากฝ่าพระบาทและบ้านเรือนของฝ่าพระบาท ให้เหลืออยู่แต่ในแม่น้ำไนล์ ก็โปรดบัญชาข้าพระบาทเถิด”   ฟาโรห์ตรัสตอบว่า…“พรุ่งนี้ !”  (อพยพ 8:1-10)

 


Published on September 24, 2017

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017

โดย อ.เกล็นน์ ลิม
นักจิตวิทยาด้านพฤติกรรมศาสตร์ และผู้ให้คำปรึกษาด้านความเป็นผู้นำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.