บทเรียนกลุ่มเซลล์: บทเรียนชีวิต ลิขิตสวรรค์
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: บทเรียนชีวิต ลิขิตสวรรค์

ชีวิตของคุณเผชิญกับบทเรียนชีวิตเช่นเดียวกันนี้หรือไม่? อย่างไร? วันนี้คุณกลับบ้านของพระบิดาแล้วหรือยัง? เพราะอะไร? อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับคุณจากบทเรียนนี้? และคุณจะตอบสนองด้วยการทำสิ่งใด?

บทเรียนกลุ่มเซลล์: นักสร้างฮีโร่
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: นักสร้างฮีโร่

ไม่มียุทธวิธีใดที่ดี/ เร็วกว่าการสร้างสาวก ผู้ประกาศนำคนเชื่อวันละ 1,000 คน ใช้เวลา 15,000 ปี สร้างสาวก ใช้เวลา 37 ปี 37 ปี ดีกว่า 15,000 ปี คริสเตียนน้อยกว่า 5% ที่แบ่งปันพระกิตติคุณ แต่มีน้อยกว่า 2% ที่รู้ว่าพระเยซูทรงเรียกให้เขาทำ

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ปฏิวัติหัวใจห่วงใยนำวิญญาณ
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ปฏิวัติหัวใจห่วงใยนำวิญญาณ

“28หญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกคนทั้งปวงว่า 29“มาเถิด มาดูท่านผู้หนึ่งที่เล่าถึงสิ่งสารพัดซึ่งฉันได้กระทำ ท่านผู้นี้จะเป็นพระคริสต์ได้ไหม” 30คนทั้งหลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์” (ยอห์น 4:28-30)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: เดโบราห์สตรีแห่งผู้พิชิต
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: เดโบราห์สตรีแห่งผู้พิชิต

นางเดโบราห์จึงกล่าวแก่บาราคว่า “ลุกขึ้นเถิด เพราะว่านี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงมอบสิเสราไว้ในมือของท่าน พระเจ้าเสด็จนำหน้าท่านไปมิใช่หรือ” บาราคจึงลงไปจากภูเขาทาโบร์พร้อมกับทหารหนึ่งหมื่นคนติดตามท่านไป (ผู้วินิจฉัย 4:14)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ปฏิบัติการแอนดรูว์
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: ปฏิบัติการแอนดรูว์

สิ่งแรกสุดที่อันดรูว์ทำคือไปหาซีโมนผู้เป็นพี่ชายและบอกว่า ‘เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว’ (คือ พระคริสต์) และพาเขามาเข้าเฝ้าพระเยซู (ยอห์น 1:41-42)

บทเรียนกลุ่มเซลล์: พื้นฐานของการเป็นคริสเตียนแท้
Sermons

บทเรียนกลุ่มเซลล์: พื้นฐานของการเป็นคริสเตียนแท้

“ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไร้ค่าเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ล้ำเลิศในการที่ได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพื่อพระองค์ข้าพเจ้าได้สละทุกสิ่ง ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเศษขยะเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์”