ซีรี่ย์: คนมีคลาส
Sermons

ซีรี่ย์: คนมีคลาส

อิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิด พระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา พระยาห์เวห์ทรงเป็นหนึ่ง จงรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต และสุดกำลังของท่าน จงให้บทบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้าแจ้งท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน.. (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9)

บทเรียนชีวิต ลิขิตสวรรค์
Sermons

บทเรียนชีวิต ลิขิตสวรรค์

11พระองค์ตรัสว่า “ชายคนหนึ่งมีบุตรสองคน 12บุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่า ‘บิดาเจ้าข้า ขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิด’ บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสอง 13ต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วไปเมืองไกล มก.15 (Prodigal - สุรุ่ยสุร่าย - Profuse, สะเพร่า - Reckless, เปล่าประโยชน์ - Wasteful)

นักสร้างฮีโร่
Sermons

นักสร้างฮีโร่

สาวกคืออะไร ? ผู้ติดตาม หรือลูกศิษย์ แต่ไม่ใช่ผู้ติดตามในระดับที่แค่อยากรู้อยากเห็นเท่านั้น บางคนที่ เท่านั้น แต่ต้องการคนที่ หากเรามีปัญหากับเรื่องการสร้างสาวก เรามีปัญหาเรื่องการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู

บุรุษแห่งพระเจ้า
Sermons

บุรุษแห่งพระเจ้า

พระหัตถ์ของ องค์พระผู้เป็นเจ้า อยู่เหนือข้าพเจ้า และทรงนำข้าพเจ้าออกมาโดยพระวิญญาณของ องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงวางข้าพเจ้าไว้ที่กลางหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยกระดูก พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าท่องไปในหมู่กระดูก และข้าพเจ้าเห็นกระดูกเกลื่อนกลาดทั่วพื้นหุบเขา

ปฏิวัติหัวใจห่วงใยนำวิญญาณ
Sermons

ปฏิวัติหัวใจห่วงใยนำวิญญาณ

ดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาห์ (ที่เรียกว่าพระคริสต์) จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เรา” (ยอห์น 4:25) “หญิงนั้นจึงทิ้งหม้อน้ำไว้และเข้าไปในเมืองบอกคนทั้งปวงว่า “มาเถิด มาดู...” (ยอห์น 4:28-29)

พลังเมล็ดพืช พลังชีวิตใหม่
Sermons

พลังเมล็ดพืช พลังชีวิตใหม่

“สิ่งแรกสุดที่อันดรูว์ทำคือไปหาซีโมนผู้เป็นพี่ชายและบอกว่า “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” (คือ พระคริสต์) และพาเขามาเข้าเฝ้าพระเยซู” (ยอห์น 1:41-42)

ปฏิบัติการแอนดรูว์
Sermons

ปฏิบัติการแอนดรูว์

“สิ่งแรกสุดที่อันดรูว์ทำคือไปหาซีโมนผู้เป็นพี่ชายและบอกว่า “เราพบพระเมสสิยาห์แล้ว” (คือ พระคริสต์) และพาเขามาเข้าเฝ้าพระเยซู” (ยอห์น 1:41-42)